Konstituert kommunedirektør, John Karsten Raunholm, er øvste administrative leiar i kommunen. 

Kommunedirektøren har ansvar for m.a.

- Tilsyn med den samla kommunale forvaltning og drift
- Samordne og koordinere kommunen si verksemd
- Gjennomføring av politiske vedtak
- Beredskap

Reglement
Delegering frå kommunestyret til kommunedirektøren 
Delegering frå kommunedirektøren til administrasjonen