Fitjar kommune har avtale med Stord brann og redning som skal syta for feiing og tilsyn med fyringsanlegg så ofta det er behov for det. Tenesta gjeld hovudsakeleg private bustadar  Det er og planlagt å gjelde fritidsbustadar med skorstein og eldstad.

Ved feiing fjernar feiaren sot og bek og reduserer dermed faren for brann i skorsteinen. Kor ofte det skal feiast, kjem an på sotmengde og kva oppvarmingssystem bustaden har. Dette kjem også til å gjelde fritidsbustadar.

Eit tilsyn omfattar informasjon om korleis du best mogleg kan ivareta brannsikkerheiten i bustaden din. Feiaren inspiserer eldstad, røykrøyr, skorstein, røykvarslarar, slukkemateriell, rømningsvegar og oppbevaring av brannfarleg vare.

Det er ditt ansvar som eigar å syta for at feiaren kjem til for å utføra jobben. Ved feiing må trekkventilar, spjeld og omnsdører vera lukka. I tilegg ønskjer me å gi deg råd i spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og branntryggleik i heimen.

Feiaren går alltid uniformert og skal bera synleg ID-kort frå Stord brann og redning. Ein blir varsla om at me kjem på tilsyn via tekstmelding (sms) For å motta sms om at me kjem må ein vera sikker på at kontakt informasjonen er rett. Dette kan ein sjekke på www.norge.no

Forskrift om brannforebygging:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710