Kontrollutvalet skal føra tilsyn med den kommunale forvaltninga på vegne av kommunestyret.

  • Kontrollutvalet skal i første rekke føre samanhengande tilsyn og kontroll med forvaltninga i kommunen på vegne av kommunestyret, medrekna å sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning.
  • Utvalet kan i prinsippet ta opp eitkvart forhold ved kommunen si verksemd så lenge det kan definerast som kontroll eller tilsyn. Uvalet kan likevel ikkje overprøve politiske prioriteringar utført av kommunen sine folkevalde organ.
  • Kontrollutvalet kan berre sjå til at dei vedtak som er tekne og at verksemda elles er i tråd med rettslege krav til kommunen. Det vil seie om vedtak er tekne av kompetent organ etter korrekt saksbehandling og om vedtaket er gjennomført som fastsatt. Kommunelova § 23-5 viser også til at kontrollutvalet skal rapportere resultata av arbeidet sitt til kommunestyret

Kontrollutvalet har 5 representantar. 

Meir informasjon om representantane i Kontrollutvalet, kan ein finna her.
 

Førespurnader til kontrollutvalet

Som innbyggar i kommunen kan du vende deg til kontrollutvalet dersom du har generelle innspel eller tips om meir konkrete og moglege kritikkverdige forhold som tema og områder for kontroll eller revisjon. 

Det vert likevel gjort merksam på at det i hovudsak er utanfor kontrollutvalet sitt mandat og reglement å behandle henvendingar som m.a. gjeld enkeltsaker, klagesaker, saker som er til behandling i rettsapparatet, usemje i politiske vedtak eller varsel etter Arbeidsmiljølova kap. 2a. 

Vi gjer også merksam på at kontrollutvalet berre har plikt til å behandle dei saker som kommunestyret ber dei om, eller der det går fram av kommunelova kapittel 23 og 24. Når det gjeld henvendingar frå andre enn kommunestyret, må kontrollutvalet sjølve vurdere om dei vil prioritere å sjå nærare på det henvendinga tek opp.

Vi gjer også merksam på at kontrollutvalet ikkje er eit forvaltningsorgan som fattar enkeltvedtak etter forvaltningslova § 2. Personar som vender seg til kontrollutvalet er ikkje å rekne som part i ei eventuell påfølgjande kontrollsak. Det vil derfor ikkje vere klagerett på vedtak gjort av kontrollutvalet, eller andre partsrettar etter forvaltningslova § 28 knytt til vedtak gjort av utvalet.

Førespurnader kan sendast til sekretariatet for kontrollutvalet

Vestland fylkeskommune er sekretariat for kontrollutvalet. Det er eit krav at sekretariatet er uavhengig i høve både administrasjonen og revisjonen. Dette inneber mellom anna at sekretæren ikkje kan vere tilsett under kommunedirektøren si mynde, eller utføre revisjonsoppgåver for kommunen.

Fitjar kommune har avtale med Deloitte AS om revisjonstenester. Det omfattar rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eigarskapskontroll i selskap som kommunen har eigarinteresser i og andre kontrolloppgåver i regi av kontrollutvalet.
 

Kontaktinformasjon til sekretariatet
Helge Inge Johansen
Telefon 40 20 36 64
E-post: helge.inge.johansen@vlfk.no

 

Kontrollutvalet sin møteplan for 2024:
21.02.2024
03.04.2024
29.05.2024
11.09.2024
20.11.2024
 

Innkallingar og protokoller til kontrollutvalet 2024

Innkalling til møte i kontrollutvalet 29.mai 2024, kl 10:00 i kommunestyresalen

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 29. mai 2024.


Innkalling til møte i kontrollutvalet 3. april 2024, Kommunestyresalen

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 3.april 2024.


Innkalling til møte i kontrollutvalet 21.februar 2024, kl. 1000. Fitjar kultur- og idrettsbygg, Seniorsenteret. 
Protokoll frå møte i kontrollutvalet 21. februar 2024.

 

Innkallingar og protokoller til kontrollutvalet 2023

Sakspapir til møte i kontrollutvalet 6. desember 2023, kl. 0900

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 6.desember 2023. 


Sakspapir til møte i kontrollutvalet 13.september 2023, kl 1000 (møterom 2.etasje)      

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 13.september 2023. 


Sakspapir til møte i kontrollutvalet 30. mai 2023 kl 1000 

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 30. mai 2023


Sakspapir til møte i kontrollutvalet 2023. 

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 19.april 2023.


Sakspapir til møte i kontrollutvalet 22. februar 2023 kl. 10.00

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 22. februar 2023

Innkallingar og protokoller til kontrollutvalet 2022

Sakspapir til møte i kontrollutvalet 7. desember 2022
Protokoll frå møte i kontrollutvalet 7. desember 2022

Sakspapir til møte i kontrollutvalet 14. september 2022
Protokoll frå møte i kontrollutvalet 14. september 2022

Sakspapir til møte i kontrollutvalet 4. mai 2022
Protokoll frå møte i kontrollutvalet 4. mai 2022

Sakspapir til møte i kontrollutvalet 2. mars 2022 
Protokoll frå møte i kontrollutvalet 2. mars 2022

 

Innkallingar og protokoller til kontrollutvalet 2021

Sakspapir til møte i kontrollutvalet 29 november 
Protokoll frå møte i kontrollutvalet 29 novemer

Sakspapir til møte i kontrollutvalet 1 september 
Protokoll frå møte i kontrollutvalet 1 september

Sakspapir til møte i kontrollutvalet 12. mai 
Protokoll frå møte i kontrollutvalet 12. mai

Sakspapir til møte i kontrollutvalet 14 april 
​Protokoll frå møte i kontrollutvalet 14. april

Sakspapir til møte i kontrollutvalet 3 mars 2021 
Protokoll frå møte i kontrollutvalet 3. mars 2021

Sakspapir til møte i kontrollutvalet 20. januar 2021, 
Protokoll frå møte i kontrollutvalet 20. januar 2021

Innkallingar og protokoller til kontrollutvalet 2020

Sakspapir til møte i kontrollutvalet 27. november 2020 kl 10.00
Protokoll frå møte i kontrollutvalet 27. november 2020

Sakspapir til møte i kontrollutvalet 21. oktober 2020 kl 10.00
Protokoll frå møte i kontrollutvalet 21. oktober 2020

Sakspapir til møte i kontrollutvalet 14. september 2020 kl 11:00 
Protokoll frå møte i kontrollutvalet 14. september 2020