Tilsynsteam i Fitjar kommune

Fitjar kommune arbeider målretta med miljøretta helsevern. Kommunen har eit tilsynsteam beståande av:

- Odd Kvamme - Kommuneoverlege.

- Anne Økland - Etatssjef helse og omsorg.

- John Karsten Raunholm - Etatssjef oppvekst og kultur. 

- Runar Øvrebø - Hovudverneombod.

- Linn Therese Olaussen - Leiande helsesjukepleiar

- Janett Svendsen - Helserådgjevar og einingsleiar for legetenesta.

- Karin S. Stokken - Kontormedarbeidar

Barnehage

Arbeide som er utført lokalt

Hausten 2021 vart det gjennomført tilsyn av alle skular og barnehagar i Fitjar kommune. 

Følgjande paragrafar vart lagt vekk på under desse tilsyna:

- § 4 Internkontroll

- § 13 Reingjering og vedlikehald

- § 19 Inneklima og luftkvalitet, inkludert ventilasjonssystem og radonnivå

- § 21 Lydforhold

Planar framover innan Miljøretta helsevern

Tilsynsansvarlege har månadlege møter, samt møter ved behov. Tilsynsteamet har samling to gonger årleg og elles ved behov.

Det vert utarbeida ein årleg rapport frå arbeidet innan miljøretta helsevern.