Byggesaksavdelinga  handsamar søknader med heimel i m.a. plan- og bygningslova, matrikkellova, hamne- og farvannslova m.m. Avdelinga utarbeidar saker og har sekretariatfunksjon for Utval for plan og miljø.

Du må i dei aller fleste tilfelle ha løyve frå kommunen når du skal byggje nytt (bygning, terrasse, støttemur, brygge mm.), byggje på (tilbygg eller påbygg), riva bygg eller endre bruken av eit bygg eller del av eit bygg (bruksendring).

Handsaming av byggje- og delingssaker/arealoverføring skjer etter reglane i plan- og bygningslova. Kart som du treng til søknader finn du på Fitjarkart.  Karta skal vere i M=1:500 og M=1000.  Kryss av for "Rutenett"

Bedrifter kan tinga kartpakke hos Ambita eller hos Norkart e-Torg  Private kan og sende byggjesøknader digitalt via Direktoratet for byggkvalitet (DIBK). 

Hjå Direktoratet for byggkvalitet finn du til ei kvar tid ajourførte skjema som skal nyttast ved innsending av søknadar, herunder også skjema som du skal nytte når du melder inn tiltak som ikkje er søknadspliktige.

Du kan no sende byggjesøknader digitalt.  

Profesjonelle aktører kan fylle ut og sende inn:
• Nabovarsel
• Rammeløyve
• Igangsettingsløyve
• Ett-trinnssøknad
• Ansvarsretter
• Gjennomføringsplan
• Endringssøknad
• Mellombels bruksløyve  
• Ferdigattest

Søknadsløysingane er tilpassa ulike målgrupper, som blant annet arkitekter og rørleggere, og gjør det enklere å gjøre ting riktig nå man lager en byggesøknad. Søknadene kontrolleres opp mot
regelverket før de sendes for å sikre at søknaden er komplett. Søknadene kan dermed behandles raskere i kommunen.
Alle løsningene er betalingsløsninger med ulike prismodeller.

Løsninger for privatpersoner
Privatpersoner kan nå sende nabovarsler digitalt. Nye digitale søknadsløsninger for privatpersoner er under utvikling og vil komme i løpet av året.
Privatpersoner kan imidlertid bruke enklere skjemaer hvis de skal nabovarsle og bygge en frittliggende bygning mindre enn 70 m2 eller et tilbygg mindre enn 50 m2. Man kan også bruke et
enklere skjema hvis man skal søke om bruksendring.

Informasjon og skjema 
Her finn du informasjon om kva du kan byggje uten å søkja

Her finn du skjema for tinging av førehandskonferanse:  
Word-format PDF-format 

Her finn du skjema for nabosamtykke.

Her finn du skjema for søknad om avkøyrsle, eller dispensasjon frå byggegrense langs offentleg veg

Her finn du gjeldande gebyrregulativ: Betalingssatsar

Oppmåling
Les meir om kart og oppmåling 

Rekvisisjon av kartforretning  

Orientering om rett til å klage på forvaltningsvedtak finn du her

Søknad om dispensasjon for å kunne bu fast på hytta

Utval for plan og miljø vedtok i sak PS 47/21 den 15.06.2021 prinsippvedtak knytt til søknad om bruksendring frå hytte til heilårsbustad. Saksutgreiinga og vedtaket i saka kan du lese om her

Følgjande skjema vert å fylle ut ved søknad om mellombels dispensasjon.  Grunngjeven dispensasjonssøknad skal følgja søknaden.

Tiltaket utløyser gebyr etter til ei kvar tid gjeldande gebyrregulativ.