Bestilling av kopi av byggesaksdokumenter, kan ein gjere via denne sida. Fitjar kommune benyttar ikkje Placepoint og andre innsynsmodular pr. i dag. 

Byggesaksavdelinga  handsamar søknader med heimel i m.a. plan- og bygningslova, matrikkellova, hamne- og farvannslova m.m. 

Du må i dei aller fleste tilfelle ha løyve frå kommunen når du skal byggje nytt (bygning, terrasse, støttemur, brygge mm.), byggje på (tilbygg eller påbygg), riva bygg eller endre bruken av eit bygg eller del av eit bygg (bruksendring).

Handsaming av byggje- og delingssaker/arealoverføring skjer etter reglane i plan- og bygningslova. Kart som du treng til søknader, finn du på Fitjarkart.  Karta skal vere i M=1:500 og M=1000.  Kryss av for "Rutenett"

Bedrifter kan tinga kartpakke hos Ambita eller hos Norkart e-Torg  Private kan og sende byggjesøknader digitalt via Direktoratet for byggkvalitet (DIBK). 

Hjå Direktoratet for byggkvalitet finn du til ei kvar tid ajourførte skjema som skal nyttast ved innsending av søknadar, herunder også skjema som du skal nytte når du melder inn tiltak som ikkje er søknadspliktige.

Du kan no sende byggjesøknader digitalt.  

Profesjonelle aktører kan fylle ut og sende inn:
• Nabovarsel
• Rammeløyve
• Igangsettingsløyve
• Ett-trinnssøknad
• Ansvarsretter
• Gjennomføringsplan
• Endringssøknad
• Mellombels bruksløyve  
• Ferdigattest

Søknadsløysingane er tilpassa ulike målgrupper, som blant anna arkitektar og røyrleggjarar, og gjer det enklare å gjere ting riktig når ein lagar ein byggesøknad. Søknadene kontrollerast opp mot
regelverket før dei blir sendt, for å sikra at søknadene er komplette. Søknadene kan dermed behandlast raskare i kommunen.
Alle løysingane er betalingsløysningar med ulike prismodellar.

Løsninger for privatpersonar
Privatpersonar kan no senda nabovarsel digitalt. Nye digitale søknadsløysningar for privatpersonar er under utvikling og vil komme i løpet av året.
Privatpersoner kan imidlertid bruke enklere skjemaer hvis de skal nabovarsle og bygge en frittliggende bygning mindre enn 70 m2 eller et tilbygg mindre enn 50 m2. Man kan også bruke et
enklere skjema hvis man skal søke om bruksendring.

Informasjon og skjema 
Her finn du informasjon om kva du kan byggje uten å søkja

Førehandskonferanse:
Her finn du skjema for tinging av førehandskonferanse:  
Word-format PDF-format 

Her finn du skjema for nabosamtykke.

Her finn du skjema for søknad om avkøyrsle, eller dispensasjon frå byggegrense langs offentleg veg

Her finn du gjeldande gebyrregulativ: Betalingssatsar

Oppmåling
Les meir om kart og oppmåling 

Rekvisisjon av kartforretning  


Tilsynsstrategi for plan og utvikling 2023-2026, byggesaker
Saksprotokoll  Sak PS 3/23 - Tilsynsstrategi for plan og utvikling 2023-2026, byggesaker - handsama i Fitjar kommunestyre 15.03.2023

Strategi for tilsyn 2023-2026, Plan og utvikling


Orientering om rett til å klage på forvaltningsvedtak finn du her

Søknad om dispensasjon for å kunne bu fast på hytta

Utval for plan og miljø vedtok i sak PS 47/21 den 15.06.2021 prinsippvedtak knytt til søknad om bruksendring frå hytte til heilårsbustad. Saksutgreiinga og vedtaket i saka kan du lese om her

Følgjande skjema vert å fylle ut ved søknad om mellombels dispensasjon.  Grunngjeven dispensasjonssøknad skal følgja søknaden.

Tiltaket utløyser gebyr etter til ei kvar tid gjeldande gebyrregulativ.