Teknisk avdeling er ei eigen eining og har følgjande hovudoppgåver: Kommunale bygg, kommunale vegar, reinhald avløpsanlegg, vassforsyning, planarbeid, utbggingsprosjekt og driftsoperatørteneste. Det arbeider 9 personar på teknisk, reinhaldarar kjem i tillegg.

Driftsbygning til vatn, avlaup og vaktmeistrar ligg på Årskog industriområde, like ved Fv 545.