Naudetatar:
Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Kommunale vaktnummer:
Heimebaserte tenester: 41 54 12 01
Havnahuset: 95 77 89 79
Fitjar Bu- og behandlingssenter: 53 45 86 20
Vatn og avlaup: 95 22 99 50
Kommunale vegar: 95 22 99 50

Eksterne vaktnummer:
Legevakt: 116 117
Krisesenter: 53 41 12 12
Barnevernet: 91 91 44 30
Alarmtelefon for barn og unge: 116 111
Veterinærvakt: 53 40 00 03