Du vurderer kanskje å bryte ut av ein valdelig relasjon, eller kanskje du allereie har gjort det og treng nokon å snakke med? Du kan då ta direkte kontakt med kommunen sitt krisesentertilbod, utan henvising eller timeavtale. Krisesentertilbudet er gratis og tilgjengeleg heile døgnet.

Krisesentertilbudet kan blant anna tilby:

  • Støtte og praktisk hjelp
  • Råd og vegleiing
  • Hjelp til bearbeiding
  • Informasjon om rettar og mogelegheitar
  • Advokatbistand
  • Formidle kontakt med offentlege instansar
  • Mellombels butilbod i trygge omgjevnader

Krisesentertilbodet har teieplikt. Ta gjerne kontakt for ein uforpliktande samtale. Du kan vera anonym.

Målgruppe:

Kvinner, menn og barn som er utsett for vald eller trugsmål om vald i nære relasjonar.  På Valdsfri.no finn du meir informasjon om kordan du kan få hjelp. Her finn du 

Lovverk:
Dette er ei lovpålagt teneste jf. Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)

Nyttige lenkjer:                                               
Dinutvei.no 
Finn nærmeste krisesenter
Forskrift om fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet
Infofilm fra Krisesenterserkretariatet
VO-linjen - 116 006

Kontaktinfo for Krisesenter vest IKS
Avdeling Stord, Telefon: 53 41 12 12
Avdeling Haugesund, Telefon: 52 72 98 84
E-post:  post@krisesentervest.no 
Nettside: krisesentervest.no

Kommunens krisesentertilbud undr c-19-pandemien

1. Oppfølging fra kommunene og anbefalinger og påbud om smittevern mv. for krisesentrene
I forbindelse med innføring av strengere nasjonale smitteverntiltak fra om med 15. desember 2021 har Bufdir utarbeidet oppdatert koronainformasjon for kommunenes krisesentertilbud, som er formidlet direkte til krisesentrene pr. e-post. Her finnes den oppdaterte informasjonen på Bufdirs nettsider.

Ved mangel på personell
Mange sentre kan oppleve redusert bemanning pga. sykdom og karantene som følge av det ekstra smittsomme omikronviruset. I en slik situasjon skal krisesentrene prioriteres på linje med barnevern og helsetjenesten, og det kan være behov for at kommunen bistår med midlertidig personell med relevant utdanning.

Økonomisk oppfølging
Flere av kommunenes krisesentertilbud har trange budsjetter og til dels kritisk lav bemanning, og strever med å ha et døgnåpent og faglig godt tilbud i tråd med krisesenterloven. Vi ber derfor om at kommunene har en dialog med eget krisesentertilbud om ev. behov for økte bevilgninger, også under c-19-pandemien.

2. Informasjonskampanje om krisesentrene under pandemien
Kommunene har ansvar for tilgjengelig informasjon om tjenestene til befolkningen, også om krisesentertilbudet til utsatte for vold og overgrep. Det er grunn til bekymring for økt vold i nære relasjoner under den vedvarende pandemien, og for at informasjon om hjelpetilbudet ikke når godt nok ut til de som trenger det.

Bufdir relanserer derfor i høst en informasjonsfilm om krisesentrene, med budskapet om at for noen er hjemmet det minst trygge stedet å være, og hvis du trenger noen å snakke med eller er bekymret for noen du kjenner, kan krisesentrene hjelpe. Filmen er kort og er oversatt til 13 ulike språk, inkludert samisk, og fins også i en synstolket versjon på de samme språkene.
Filmene retter seg mot voldsutsatte generelt, men også mot fagfolk og privatpersoner som mistenker at noen i deres nærhet er utsatt for vold og overgrep.

Her er lenke til filmen på ulike språk.