Skulekontoret har følgjande arbeidsoppgåver

 • Å driva ein kvalitativ god skule og barnehage i tråd med lover og regelverk
 • Stimulera til pedagogisk utviklingsarbeid innafor skule og barnehage
 • Tilby psykologisk-pedagogisk teneste til einskildelevar og systemretta rettleiiing
 • Samordna verksemda innafor sektoren
 • Ansvar for budsjett og økonomi innafor sektoren
 • Planarbeid
 • Ansvar for skulefritidstilboda
 • Tilby logopedisk hjelp
 • Syta for tverrfagleg og tverretatleg samarbeid
 • Personalarbeid og kompetanseutvikling innafor sektoren
 • Vidareutvikle kulturskulen