Syns- og audiopedagogisk teneste er ei interkommunal teneste med Hordaland som arbeidsområde. Hovudkontoret er i Bergen.

Syns- og Audiopedagogisk Senter, Bergen

  • gjev bistand til syns- og hørselshemma i Hordaland som har rett til opplæring etter Opplæringslova og/eller hjelpemiddel etter Lov om Folketrygd
  • gjev rettleiing i pedagogiske spørsmål
  • deltek i etablering og oppbygging av nettverk rundt brukarar og aktuelle samarbeidspartnarar
  • tilbyr kurs for brukarar og nettverket deira, fagpersonar og studentar
  • gjev faglege råd og rettleiing til PPT og OT/PPT

Les meir om denne tenesta på heimesida til Syns- og Audiopedagogisk Teneste i Hordaland

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta