Budsjett og økonomiplan 2024-2027

Kommunestyret sitt budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027
Detaljbudsjett 2024, Detaljbudsjett 2024 rekneark


Presentasjonar i kommunestyret 31. oktober:

Innleiing - Inntekter - Helse, sosial og omsorg - Oppvekst og kultur - Samfunnsutvikling og drift - Politisk leiing og administrasjon 


Politisk handsaming:
Kommunestyret 12.12.2023 
Utval for plan og miljø 05.12.2023 - sak PS 66/23 VA-gebyr og feiegebyr 2024
Formannskap 28.11.2023 - Framlegg frå H, FRP og INP - Framlegg frå KRF (verbale føringar)
Utval for oppvekst og omsorg 15.11.2023 - presentasjon: oppvekst og kultur presentasjon: helse og omsorg
Utval for plan og miljø 14.11.2023 - presentasjon: Samfunnsutvikling og drift
Formannskap 07.11.2023
Kontrollutvalet 13.09.2023


Dokument frå administrasjonen, og relaterte saker:
Budsjettrapport 2. tertial 2023
Økonomireglement
Spørsmål i formannskapet 7. november
Tiltaksliste
Kommentarar frå kommunedirektøren 06.12.23
Diverse spørsmål vedk. budsjett 06.12.23


Uttalar:
Fitjar idrettslag - Kommentar til budsjettforslag frå kommunedirektør
FAU Rimbareid skule - Ferie-SFO
Eldrerådet i Fitjar - Uttale til budsjett 2024
Råd for funksjonshemma - Uttale til budsjett 2024
FAU Selevik Skule - Innspel til budsjett 2024
Dåfjord næringsforum - Innspel til budsjett 2024
Fitjar ungdomsråd - Uttale til budsjett 2024
Fagforbundet - Uttale til budsjett 2024
Utdanningsforbundet - Høyringsinnspel til budsjett 2024
Klubben v/Rimbareid skule - Uttale til budsjett 2024Søknadar:
Kommunal støtte til Fitjar kyrkje 2024, Fitjar Sokn
Revidert søknad om tilskot til Nye Sunnhordlandstunet, Sunnhordland museum
Opprusting av leikeområdet ved Øvrebygda skule, FAU ved Øvrebygda skule
Søknad om økonomisk stønad til utdanningsmesse for Sunnhordland 2024, Utdanningsmessa for Sunnhordland
Søknad om økonomisk støtte til Veiledningssenter Vest, Norske Kvinners Sanitetsforening
Søknad om støtte til prosjekt ‘Håkon - den gode kongen’ - Foreininga Håkon den gode
Søknad om støtte til Landsleir 2024, 4H, avd. Hordaland
 
Dokument frå mynde:

Budsjettforlik mellom regjeringa og SV - taldel - verbaler
Statsforvaltaren i Vestland   Statsbudsjettet 2024 - Kommuneopplegget
Statsbudsjettet 2024                 Lenkje: Statsbudsjettet 2024 - regjeringen.no
KDD budsjett                              Lenkje: Statsbudsjettet 2024: Dokumenter og pressemeldinger - regjeringen.no
Grønt hefte (Inntektssystemet) Lenkje: Grønt hefte - regjeringen.no
Kommuneproposisjonen             Lenkje: Prop. 112 S (2022–2023) - regjeringen.no
 

Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Kommunestyret sitt budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026
Detaljbudsjettet 2023, Detaljbudsjett tenestenivåøkonomiske oversikter (rekneark), detaljer økonomiplan 2023-2026 (rekneark), Detaljbudsjett tenestenivå (rekneark)

Presentasjonar i kommunestyret 26. oktober:
KommunedirektørenØkonomisjef - Helse, sosial og omsorg - Oppvekst og kultur - Politisk leiing og administrasjonSamfunnsutvikling og drift

Politisk handsaming:
Kommunestyret 14.12.2022 - Sak PS 64/22 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026
Kommunestyret 14.12.2022 - Sak PS 63/22 Eigedomsavgifter 2023
Kommunestyret 14.12.2022 - Sak PS 62/22 Gebyrregulativet for 2023 - bygge-, delings, og plansaker
Kontrollutvalet - Budsjett 2023
Formannskapet 30.11.2022 - Sak PS 107/22 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026
              Tabell endringsforslag KRF, SP og FRP        Endringsforslag AP


Dokument frå administrasjonen, og relaterte saker:
Spørsmål frå representanten Helland (KRF) med svar frå etatsjef oppvest og kultur
Spørsmål frå representatnen Helland (KRF) med svar frå etatsjef helse og omsorg

Uttalar:
Fitjar frivilligsentral
​Elevrådet ved Selevik skule
Fagforbundet
Tilsette ved Havnahuset og heimetenestene
Fitjar eldreråd
Samarbeidsutvalet ved Øvrebygda skule
Råd for funksjonshemma
FAU Rimbareid skule
Ungdomsrådet


Søknadar:
Søknad om økonomisk støtte i 2023, Brukerhuset for Helse Fonna regionen
Søknad om kommunalt tilskot, Foreininga Håkon den Gode - Fitjar
Orientering om fakturering og eigartilskot til Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS 2023
Budsjett for Sunnhordland Interkommunale Barnevern 2023 
Søknad om tilskot for 2023, Fitjar sokn
Søknad om etableringstilskot til Litteraturbåten Epos


Dokument frå mynde:
Statsforvaltaren i Vestland    Statsbudsjettet 2023 - kommuneopplegget
Statsbudsjettet 2023             Lenkje: Statsbudsjettet
Statsbudsjett avtale - tal
Statsbudsjett avtale - verbaldel
Kommuneproposisjonen       Lenkje: Kommuneproposisjonen

Budsjett og økonomiplan 2022 - 2025

Kommunestyret sitt budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025                                  

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025
Detaljbudsjettet 2022, detaljer økonomiplan 2022-2025 (rekneark)

Presentasjonar i kommunestyret 27. oktober:
Rådmann - Helse, sosial og omsorg - Oppvekst og kultur - Plan, utvikling og teknisk - Politisk leiing og administrasjon

Politisk handsaming:
Kommunestyret 08.12.2021 - Sak PS 82/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025
Kommunestyret 08.12.2021 - Sak PS 80/21 Eigedomsavgifter 2022
Kommunestyret 08.12.2021 - Sak PS 79/21 Gebyrregulativ for 2022 - Bygge-, delings-, og plansaker

Fitjar ungdomsråd 24.11.2021 - Budsjettinnspel
Fitjar eldreråd 16.11.2021 - Uttale til budsjett
Utval for plan og miljø 16.11.2021 - Sak PS 88/21 Budsjett 2022 for plan og utvikling
Utval for oppvekst og omsorg 10.11.2021 - Sak PS 44/21 Budsjett 2022 for Oppvekst og omsorg
Formannskapet 03.11.2021 - Sak PS 81/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025
Kontrollutvalet - Budsjett 2022

Dokument frå administrasjonen, og relaterte saker:
Rådmannen sine kommentarar til formannskapet si innstilling - 01.12.2021
Rådmannen sine svar til ordførar - 22.11.2021
Passive tiltak 
Tilleggsnummer til statsbudsjettet

Uttalar:
Uttale frå Delta og Fagforbundet
Uttale frå personal ved Havnahuset
Uttale frå Samarbeidsutvalet ved Øvrebygda skule
Uttale frå Utdanningsforbundet
Uttale frå Norsk sykepleierforbund
Uttale frå Fagforbundet

Søknadar:
Søknad om tilskot, Friluftsrådet Vest 21.07.2021 - Utdjuping av søknad 11.11.2021
Søknad om kommunal støtte frå Fitjar sokn
Søknad om tilskot frå Sunnhordland museum
Tilskot og fakturering frå Interkommunalt arkiv Hordaland IKS

Dokument frå mynde:
Statsforvaltaren i Vestland    Statsbudsjettet 2022 - kommuneopplegget - tillegg, vedlegg
Statsforvaltaren i Vestland      Statsbudsjettet 2022 - kommuneopplegget
Statsbudsjettet 2022             Lenkje: Statsbudsjettet
Kommuneproposisjonen       Lenkje: Kommuneproposisjonen

Budsjett og økonomiplan 2021 - 2024

Fitjar kommune sitt budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024, vedteke av kommunestyret 09.12.2020.

Kommunestyret har vedteke budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 den 11.12.2019.
Budsjettdokumentet finn du her