Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Kommunestyret sitt budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026
Detaljbudsjettet 2023, Detaljbudsjett tenestenivåøkonomiske oversikter (rekneark), detaljer økonomiplan 2023-2026 (rekneark), Detaljbudsjett tenestenivå (rekneark)

Presentasjonar i kommunestyret 26. oktober:
KommunedirektørenØkonomisjef - Helse, sosial og omsorg - Oppvekst og kultur - Politisk leiing og administrasjonSamfunnsutvikling og drift

Politisk handsaming:
Kommunestyret 14.12.2022 - Sak PS 64/22 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026
Kommunestyret 14.12.2022 - Sak PS 63/22 Eigedomsavgifter 2023
Kommunestyret 14.12.2022 - Sak PS 62/22 Gebyrregulativet for 2023 - bygge-, delings, og plansaker
Kontrollutvalet - Budsjett 2023
Formannskapet 30.11.2022 - Sak PS 107/22 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026
              Tabell endringsforslag KRF, SP og FRP        Endringsforslag AP


Dokument frå administrasjonen, og relaterte saker:
Spørsmål frå representanten Helland (KRF) med svar frå etatsjef oppvest og kultur
Spørsmål frå representatnen Helland (KRF) med svar frå etatsjef helse og omsorg

Uttalar:
Fitjar frivilligsentral
​Elevrådet ved Selevik skule
Fagforbundet
Tilsette ved Havnahuset og heimetenestene
Fitjar eldreråd
Samarbeidsutvalet ved Øvrebygda skule
Råd for funksjonshemma
FAU Rimbareid skule
Ungdomsrådet


Søknadar:
Søknad om økonomisk støtte i 2023, Brukerhuset for Helse Fonna regionen
Søknad om kommunalt tilskot, Foreininga Håkon den Gode - Fitjar
Orientering om fakturering og eigartilskot til Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS 2023
Budsjett for Sunnhordland Interkommunale Barnevern 2023 
Søknad om tilskot for 2023, Fitjar sokn
Søknad om etableringstilskot til Litteraturbåten Epos


Dokument frå mynde:
Statsforvaltaren i Vestland    Statsbudsjettet 2023 - kommuneopplegget
Statsbudsjettet 2023             Lenkje: Statsbudsjettet
Statsbudsjett avtale - tal
Statsbudsjett avtale - verbaldel
Kommuneproposisjonen       Lenkje: Kommuneproposisjonen

Budsjett og økonomiplan 2022 - 2025

Kommunestyret sitt budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025                                  

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025
Detaljbudsjettet 2022, detaljer økonomiplan 2022-2025 (rekneark)

Presentasjonar i kommunestyret 27. oktober:
Rådmann - Helse, sosial og omsorg - Oppvekst og kultur - Plan, utvikling og teknisk - Politisk leiing og administrasjon

Politisk handsaming:
Kommunestyret 08.12.2021 - Sak PS 82/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025
Kommunestyret 08.12.2021 - Sak PS 80/21 Eigedomsavgifter 2022
Kommunestyret 08.12.2021 - Sak PS 79/21 Gebyrregulativ for 2022 - Bygge-, delings-, og plansaker

Fitjar ungdomsråd 24.11.2021 - Budsjettinnspel
Fitjar eldreråd 16.11.2021 - Uttale til budsjett
Utval for plan og miljø 16.11.2021 - Sak PS 88/21 Budsjett 2022 for plan og utvikling
Utval for oppvekst og omsorg 10.11.2021 - Sak PS 44/21 Budsjett 2022 for Oppvekst og omsorg
Formannskapet 03.11.2021 - Sak PS 81/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025
Kontrollutvalet - Budsjett 2022

Dokument frå administrasjonen, og relaterte saker:
Rådmannen sine kommentarar til formannskapet si innstilling - 01.12.2021
Rådmannen sine svar til ordførar - 22.11.2021
Passive tiltak 
Tilleggsnummer til statsbudsjettet

Uttalar:
Uttale frå Delta og Fagforbundet
Uttale frå personal ved Havnahuset
Uttale frå Samarbeidsutvalet ved Øvrebygda skule
Uttale frå Utdanningsforbundet
Uttale frå Norsk sykepleierforbund
Uttale frå Fagforbundet

Søknadar:
Søknad om tilskot, Friluftsrådet Vest 21.07.2021 - Utdjuping av søknad 11.11.2021
Søknad om kommunal støtte frå Fitjar sokn
Søknad om tilskot frå Sunnhordland museum
Tilskot og fakturering frå Interkommunalt arkiv Hordaland IKS

Dokument frå mynde:
Statsforvaltaren i Vestland    Statsbudsjettet 2022 - kommuneopplegget - tillegg, vedlegg
Statsforvaltaren i Vestland      Statsbudsjettet 2022 - kommuneopplegget
Statsbudsjettet 2022             Lenkje: Statsbudsjettet
Kommuneproposisjonen       Lenkje: Kommuneproposisjonen

Budsjett og økonomiplan 2021 - 2024

Fitjar kommune sitt budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024, vedteke av kommunestyret 09.12.2020.

Kommunestyret har vedteke budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 den 11.12.2019.
Budsjettdokumentet finn du her