A
Adopsjon frå utlandet
Aktivitetshjelpemiddel til personar over 26 år
Allemannsretten
Arbeidsgivaravgift

O
Oskespreiing

A
Avlasting barn og unge
Avlastingsopphald på sjukeheim

B
Barnehage (ordinær) – godkjenning av verksemd
Barnehageplass
Barneverntenesta – hjelpetiltak i heimen
Besøksheim - å vere besøksheim

L
Løyve for sal av alkoholhaldig drikke (salgløyve)
Løyve for servering av mat og drikke (serveringsløyve)
Løyve for skjenking av alkohol (skjenkeløyve)
Løyve for skjenking av alkohol i lukka selskap (ambulerande)
Løyve for skjenking av alkohol i ope arrangement (enkelt, bestemt høve)

B
Bustad og fritidsbustad – bygging
Bustadhygiene - rettleiing om inneluft og inneklima
Bustadtilskot
Borgarleg vigsel
Bustøtte
BPA- Brukarstyrt personleg assistanse
Bruksendring
BU-midlar til investering og utvikling i landbruket
Byggavfall – kjeldesortering

D
Dagmamma – godkjenning av verksemd
Dagtilbod
Driveplikt

E
Eigedomsskatt – utsetjing, nedsetjing eller ettergiving
Eigarseksjonering
Ergoterapi
Etablerarprøva

F
Familiebarnehage – etablering
Familievernkontor
Farleg avfall
Fasadeendring
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingsløyve (hjortevilt)
Feste av kommunal tomt – innløysing
Folkebibliotek
Førehandskonferanse
Forliksråd
Forskotsskatt (næringsinntekt for enkeltperson)
Forskotstrekk av skatt (tilsett)
Fosterheim – å vere fosterheim
Fråvær på vitnemålet i grunnskolen
Frisklivssentral
Fylling og planering av terreng
Fyrverkeri – sal og oppbevaring
Fysioterapi

G
Godkjenning/melding av tatoverings-, holtakings-, frisør- og hudpleieverksemd
Graveløyve og varsling om arbeid på kommunal veg eller grunn
Gravlegat for stell av gravstad
Gravlegging og kremasjon (gravferd)
Grunnskoleopplæring for vaksne

H
Habilitering og rehabilitering
Helsestasjon (0-5 år)
Helsestasjon for ungdom
Helsetilbod til flyktningar, asylsøkjarar og familiegjenforeinte
Heimehjelp
Heimesjukepleie

I
Individuell plan og koordinator
Innbyggarforslag
Innsynsrett – offentlege dokument
Innsynsrett – personopplysningar
Introduksjonsprogram for nyleg kommen utlending

J
Jegerprøve og opplæringsjakt

K
Karakterar – klage
Kommunal bustad
Konsesjon og buplikt – landbrukseigedom
Krisesenter
KRLE-undervisning – høve til delvis fritak
Kulturmidlar
Kunnskapsprøva
Kvalifisering til arbeid (kvalifiseringsprogrammet)

L
Landbrukseigedom – deling eller endring
Landbruksveg – bygging

F
Følgjekort for person med nedsett funksjonsevne

L
Legevakt
Leirskoleopphald
Leksehjelp - grunnskolen

M
Matombringing
Melding til barneverntenesta (uromelding)
Midlertidig bustadtilbod (nødbustad)
Mindre tiltak med søknadsplikt (utan ansvarsrett)
Mindre tiltak utan søknadsplikt
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk og kulturskule

N
Nabovarsel

O
Omsorgsbustad
Omsorgsovertaking av barn/ungdom
Omsorgsstønad
Oppdeling av grunneigedom (ny matrikkeleining)
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for framandspråklege
Oppmålingsforretning

P
Parkeringsløyve for forflyttingshemma
Permisjon frå grunnskolen
PP-tenesta (pedagogisk psykologisk teneste)
Privat avkøyring frå offentleg veg
Psykiske helsetenester

R
Radon – måling og tiltak
Reguleringsplan – detaljregulering
Renovasjon
Restskatt for personleg skatteytar (tilsett)
Restskatt for upersonlege skattytarar (næringsliv)
Rustiltak

S
Samarbeid mellom heim og skole
Samvær med barn under offentleg omsorg
Skatteattest (Attest for skatt og meirverdiavgift)
Skilt og reklame langs kommunal veg
Skolefritidsordning (SFO)
Skulehelseteneste
Skuleskyss
Skolestart
Spesialundervisning for vaksne (grunnskole og grunnleggande ferdigheiter)
Spesialundervisning i grunnskolen
Spelemidlar til idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg
Startlån bustad
Støtteperson/støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sjukeheim – korttidsopphald
Sjukeheim – langtidsopphald

T
Tekniske hjelpemiddel ved redusert funksjonsevne – utlån
Tidlegare skolestart (framskoten)
Tilrettelagt transport (TT-kort)
Tolketeneste for framandspråklege
Tryggleiksalarm

U
Utsett skolestart
Utsleppsløyve for hus, hytter og mindre verksemder

V
Vaksinar
Vald (jaktområde) – godkjenning
Vatn og avløp - tilkopling
Vassforsyning og drikkevatn
Verje – treng du verje?
Verksemder med meldeplikt (miljøretta helsevern)


Økonomisk rådgiving
Økonomisk sosialhjelp

A
Akutt hjelp døgnopphald