1. Det er forbode å gjera opp eld på ein slik måte at det kan føra til brann. Du er sjølv ansvarleg for at brenninga skjer på ein forsvarleg måte.
  2. Brenning av produksjonsavfall er ikkje tillatt. Slikt avfall skal leverast til godkjent deponi.
  3. Små mengder hageavfall kan brennast, men må ikkje innehalda forbruksavfall, plast o.l. Utanom perioden 15.09.-15.04. må ein melda om utandørs brenning. Sjå link under
  4. Bråtebrenning og kaffibål i skog og utmark er berre tillatt i perioden 15.09. til 15.04.
  5. All brenning i mørke er ulovleg.
  6. Det skal meldast frå til brannvesenet om Sankthansbål.
  7. Ulovleg brenning som fører til utrykning kan medføra krav om kostnadsdekning frå kommunen.
  8. Brannsjefen er kommunen sin kontaktperson når det gjeld bålbrenning.

Omsyn til miljø
Utslepp ved open brenning er ofte høge og bør difor unngåast. Bålbrenning vert difor som hovudregel rekna som uakseptabel avfallshandtering. Bålbrenning som fører til forsøpling av eit område, vil ikkje bli tillatt.

Omsyn til helse og trivsel
Røyken frå småbrenning kan føra til helse- og trivselsproblem, særleg for folk med luftvegssjukdomar. Kommunelegen kan stogga bålbrenning dersom det er fare for helseskader.

Viktig!
Alle som skal brenna bål, må melda dette inn via dette skjemaet som du finn her.