Kva er barnehagemynde?

Barnehagelova ligg til grunn for barnehagemynde. Lova gjeld for alle barnehageeigarar, både kommunale og private. 

Kommunen er lokal barnehagemynde og skal sjå til at barnehagane drivast i samsvar med regelverket. 

 Barnehagemynde har tre verkemidlar til disposisjon; rettleiing, tilsyn og godkjenning. 

Barnehagemynde sine oppgåver

  • Barnehageopptak
  • Fatte vedtak om godkjenning av barnehagar
  • Behandle dispensasjonssøknadar
  • Finansiere private barnehagar
  • Andre mynde oppgåver som føl av lov om barnehage med forskriftar

Barnehagemynde kan gje pålegg om å rette opp ulovlege eller uforsvarlege forhold ved godkjende eller godkjenningspliktige verksemder. Dette skal sikre barn sin trivsel, leik, læring og utvikling i barnehagane. 

Å sjå til etterleving av regelverket inneber både å vurdere risiko for brot på lov om barnehage med forskrifter, og plikt til å bruke verkemidlane så barnehageeigar sin praksis samsvarar med regelverket. 

Barnehagemynde si rolle

For å ivareta rettstryggleiken til alle barnehageeigarane i Fitjar kommune og sikre legitimiteten av arbeidet, er kommunen si eigarrolle i barnehagesektoren adskilt frå mynderolla. 

Barnehagemynde er dei private barnehagane si kontakt inn mot kommunen sin administrasjon.