Minstegebyr og gebyrsats per liter alkohol, samt gebyr for ambulerande skjenkeløyve, vert justert årleg og samsvarer til ei kvar tid med gjeldande satsar i alkoholforskrifta § 6-2.

Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta en etterberegning og et etteroppgjør, jf alkoholforskrita § 6-3

Bevillingsmyndigheten fastsetter frister for bevillingshavers innsendelse av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av gebyr.

Satsen for kunnskapsprøve i alkohollova samsvarer til ei kvar tid med gjeldande satsar i alkoholforskrifta  § 5-6 

Satsen for etablererprøven for dagleg leiar av serveringsstader samsvarar til ei kvar tid med forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted § 7 

Det er ingen gebyr for søknad om serveringsløyve.