Gebyr for sakshandsaming som byggje- og delingssaker, dispensasjonar, kart- og oppmålingsarbeid etter matrikkellova, kart- og eigedomssoppgåver, seksjonering, reguleringsplanar, landbruks- og havbrukssaker, samt hamne- og farvannslova er fastsett i Fitjar kommunestyre og gjeld frå 1 januar. 

Gebyr gjeldande frå 1. januar 2021 finn du her