Gebyr for sakshandsaming som byggje- og delingssaker, dispensasjonar, kart- og oppmålingsarbeid etter matrikkellova, kart- og eigedomssoppgåver, seksjonering, reguleringsplanar, landbruks- og havbrukssaker, samt hamne- og farvannslova er fastsett i Fitjar kommunestyre 11.12.2019 og gjeld frå 1 januar. 

Gebyret finn du her