Fitjar kommune tilbyr følgjande heimebaserte tenester:

Praktisk bistand - heimehjelp

Tenesta handlar om bistand til dagleglivets praktiske gjeremål, eigenomsorg og personleg stell, til dømes:

 • Hjelp til reingjering, alminneleg reingjering av rom som er i dagleg bruk, golvvask, støvsuging og vask av bad/WC
 • Sengetøyskift, normalt kvar 14. dag
 • Tøy vask i vaskemaskin
 • Hjelp til å skrive handleliste eller å bestille varer
 • Matombringing
 • Hjelp til matlaging
 • Hjelp i spisesituasjonar
 • Hjelp til personleg stell: påkleding, dusj mm
 • Tryggleiksalarm
 • Hjelp til koordinering av sysselsettingstiltak
 • Tilrettelegging for deltaking i sysselsettingstiltak og dagtilbod
 • Bistand til oppretting av ansvarsgruppe
 • Bistand til utarbeiding av individuell plan

Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer kva for tenester som er aktuelle.

Praktisk bistand - opplæring ADL

Tenesta omfattar eindel påminning, motivering og rettleiing i dagleg reinhald og stell av bustad, rettleiing og hjelp til dagleg økonomistyring etter avtale med verje, i tillegg til motivering, rettleiing og hjelp til sosiale aktivitetar.

 • Basisen i arbeidet er opplæring og målretta miljøarbeid - hjelp til sjølvhjelp
 • Tenesta vektlegg aktiv brukarmedverknad, sjølvstendiggjering og deltaking
 • Opplæring i husarbeid og matstell, personleg hygiene, påkleding, opplæring i samband med måltid og bu-vegleiing
 • Kan også omfatta opplæring i bruk av tryggleiksalarm, ulike velferdsteknolog 

Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer kva for tenester som er aktuelle.

Helsetenester i heimen - heimesjukepleie

Helsetenester i heimen kan gis som eit eller fleire einskildtiltak eller som heildøgnstilbod. Døme på innhald i tenesta:

 • Hjelp til å stå opp, leggje seg og ivareta personleg hygiene
 • Hjelp til dusj samt hårvask 
 • ​Legemiddel administrering
 • Sårstell

Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer kva for tenester som er aktuelle.

Tekniske hjelpemidlar

Hjelpemidlar kan vera eit av tiltaka for at menneske med funksjonsnedsetjing skal kunna oppleva aktiv deltaking og meistring i dagleglivet.
Bruk av hjelpemiddel kan kompensera for, eller erstatta noko av tapt/nedsett funksjon.
Det vil alltid vera viktig å vurdera om bruk av hjelpemiddel vil kunna hemma eller fremja funksjon og mogelege aktivitetar for ein person. Dette for å forebygge ytterlegare tap av funksjon, sidan bruk av hjelpemiddel kan påverke utføring av aktivitetar på fleire plan.

Det finst mange ulike typar hjelpemiddel, og mange hjelpemiddel fungerer ofte godt saman:
ADL hjelpemiddel = Aids for daily living, det vil seie hjelpemiddel for klare seg i dagleglivet. Ein kan nemna ulike hjelpemiddel som lettar dagleglivet, t.d. støtte håndtak på vegg, spisebestikk, kjøkkenutstyr, gripetenger, krykker, toalettforhøyer, dusjstol osb.
Vidare så har ein hjelpemiddel til for flytting, rollatorer, stavar, rullestol

Kommunen; har lager for korttids utlån, hjå heimetenestene, og dekkjer opp for ADL hjelpemiddel. Også akutte kortsiktige behov, i påvente av at søknad om langtidsleige vert handsama hjå NAV hjelpemiddelsentralen. 

NAV hjelpemiddelsentralen; her må dei som har trong for meir varige behov for hjelpemiddel søkje. Kommunal fysioterapeut (event heimesjukepleien) hjelper med søknad.
Det kan også søkjast NAV om større hjelpemiddel som treng installering så som trappeheis, rampar osb.
Det finst også utstyr som går på særskilte behov, ringjesignal anlegg for høyrslehemma,  synsutstyr spesifikt retta mot synshemma.  Dette hjå NAV hjelpemiddelsentralen.

Fitjar kommune kan og tilby Omsorgsteknologiske hjelpemiddel så som: Lokaliseringsteknologi (GPS), Digitale tryggleiksalarmar, Epilepsi-alarm, Elektroniske medisindipensarar, og ulike formar for Digitale tilsyn.

Heimerehabilitering/Rehabilitering

Habilitering og rehabilitering (sosial, psykososial og medisinsk) skal ta utgangspunkt i livssituasjonen og måla til den einskilde. Habilitering og rehabilitering er målretta samarbeidsprosessar på ulike arenaer mellom pasient, brukar pårørande og tenesteytarar. Kjenneteikn ved prosessane er koordinerte, samanhengande og kunnskapsbaserte tiltak. 

Habiliterings- og rehabiliteringsløp vil som regel bestå av mange ulike enkelttenester/-tiltak, til dømes helsetenester i heimen og praktisk bistand/opplæring. Habilitering og rehabilitering kan organiserast på ulike måtar, t.d.:

 • Tverrfaglege team ev. i kombinasjon med heimetenester
 • Kvardagsrehabilitering
 • Treningstiltak i heim, skule, på arbeidsplass i kombinasjon med gruppetilbod ved frisklivssentralar og/eller dagsenter
 • Lærings – og meistringstilbod

Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer kva for tenester som er aktuelle.

Matombringing (middag) til eldre

Matlevering er ikkje ei lovpålagt teneste, men kan i enkelte høve bli vurdert til å vere rett teneste for å oppnå forsvarleg helsehjelp. Tenesta skal vere til hjelp for å dekkje ernæringsbehovet til innbyggarar, som av ulike årsaker ikkje er i stand til å dekke dette behovet sjølv. Ein må betale for tenesta.

Tenesta gjeld utlevering og tilkøyrt varm middag frå kommunen sitt institusjonskjøkken. Diettmat vert levert dersom det er medisinske årsaker til det. Det vert levert to porsjonsstorleikar à to rettar; anten middag og dessert eller middag og suppe event. ekstra dessert/suppe. 

Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm er ikkje ei lovpålagt teneste, men kan i enkelte høve bli vurdert til å vere rett teneste for å oppnå forsvarleg helsehjelp.

Tryggleiksalarm skal vere til hjelp slik at brukarane kan bu i eigen bustad så lenge som mogeleg. Alarmen er ein enkel måte å få kontakt med omsorgstenestene og/eller pårørande for å få nødvendig hjelp dersom det oppstår ein akutt situasjon.

Ein må betala for tryggleiksalarm. 

Støttekontakt

Ein støttekontakt hjelper ein annan person til ei meir meiningsfylt fritid gjennom sosialt samvær og ulike aktivitetar. Tenesta skal bidra til at søkjar vert tryggare på seg sjølv, og i større grad kan meistre ulike livssituasjonar, og danne nettverk. Det er ingen eigenbetaling for tilbod om støttekontakt. Tenesta støttekontakt kan t.d. gis som:

 • Individuelt støttekontakttilbod

 • Deltaking i ei aktivitetsgruppe

 • ​Eit individuelt tilbod i samarbeid med ein frivillig organisasjon

Hukommelsteamet

Fitjar hukommelsesteam gjennomfører testing av hukommelse der det er aktuelt, og kan hjelpe deg med råd, rettleiing og informasjon, og kan vidareformidle kontakt med hjelpeapperatet ved behov.

Du kan ringe: 96 22 46 86 (mellom kl 8 og 14) for å bli sett i kontakt med hukommelsesteamet.

Du kan òg sende ein e-post til hukommelsesteamet@fitjar.kommune.no

Kreftsjukepleie

Fitjar kommune har kreftsjukepleiarar som kan gje råd og vegleiing til kreftsjuke i kommunen. Dette kan gjelde både for den kreftsjuke og familien rundt. Kreftsjukepleiar vil kunne komme heim til deg etter avtale og gi hjelp, støtte og vegleiing i ein vanskeleg situasjon. Kreftsjukepleiar kan og vere ein mellommann mellom for eksempel fastlege, sjukehus, barnehage, skule mm. og syta for at den sjuke og familien rundt får den hjelpa dei har behov for.

Du er velkommen til å ta kontakt uavhengig av kor alvorlig kreftdiagnosen er. Tidlig kontakt kan i mange høve vere ein fordel. Tilbodet gjeld òg for personar som er blitt frisk av kreften, men som likevel treng nokon å snakke med. 

Kontaktnr:  41 54 12 01, eller ved søknad til Fitjar kommune.

Omsorgsløn

Omsorgsløn skal gje ein viss økonomisk kompensasjon til private som utfører særleg tyngjande omsorgsarbeid som elles ville vore kommunen sitt ansvar. Kommunen avgjer etter søknad, om du får omsorgsløn eller om tenestebehovet skal verte dekka på anna måte. Kommunen avgjer også kva nivå løna skal liggje på. 

Dagtilbod for demente

Dagtilbodet har 5 plassar. Det er ope kvardager. Dagtilbodet vert drive i lokale i Fitjar bu- og beh. senter. Målgruppa er heimebuande som har trong for eit dagtilbod, der også kanskje familie treng avlasting. 

Koordinator Birte Berg Titlestad
Telefon: 99 79 27 93
E-post:biti@fitjar.kommune.no

Heimesjukepleie-kontoret: tlf. 94 15 53 39

Kontaktinformasjon utanom kontortid:

Heimesjukepleien mobil: 41 54 12 01

Havnahuset mobil: 95 77 89 79

Nattpatruljen mobil (kun mellom 21.35-07.35): 99 58 32 69

Avlasting

Kommunen skal ha avlastingstilbod til personar og familiar med særleg tyngjande omsorgsarbeid. Avlasting kan gjevast ut frå ulike behov og organiserast på ulik måte. Tenesta kan tilbydast i eller utanfor heimen, i eller utanfor institusjon og skal omfatte et forsvarleg tenestetilbod for den personen som har omsorgsbehovet.

Avlastningstiltak skal hindre overbelastning, gi omsorgsytar nødvendig fritid og ferie og moglegheit til å delta i vanlege samfunnsaktivitetar. Det er viktig at det blir organisert ulike avlastningsformer, fordi behova er svært ulike. Det har stor betydning at tilbodet er tilpassa den einskilde sin behov, og at det gir tryggleik og kontinuitet. Det vert ikkje betalt eigenandel for avlastningstilbod.
 

Lenkjer:

Tenestestandarder for kommunens helse- og omsorgstenester

Lov om kommunale helse- og omsorgstenester
Forskrift om vederlag for kommunale helse  og omsorgstenester
Pasient- og brukarrettslova 
Forskrift om barn som pårørande