• Ansvarleg for utviklingsarbeid, systemarbeid,  kompetanseutvikling,   personal og økonomi for: 
         - institusjon 
         - heimetenesta
         - habilitering  
         - legetenesta
         - psykisk helse
         - fysio- og ergoterapitenesta 
         - NAV

• Miljøretta helsevern
• Etterberekning av vederlag for sjukeheimsopphald
• Tildeling av parkeringsløyve for personar med rørselhemming
• Interkommunalt samarbeid kring barnevern og legevakt