Plandokumenta er å finna på lenkene under:

Saksprotokoll sak PS 65/24 Fitjar kommunestyre
Planomtale
Føresegner
Plankart 1 av 3 Stord
Plankart 2 av 3 Stord
Plankart 3 av 3 Fitjar
Plan- og profilteikning del 3
Arealer, formåls-, hensyns- og bestemmelsesområder
Geologisk rapport
Ingeniørgeologisk rapport G-RAP-001
VA-notat
Notat elvemusling Tinnselva 2017
 

Vedtaket kan påklagast til Statsforvaltaren i Vestland etter §§ 1-9 og 12-12 i Plan- og bygningslova, og § 28 i Forvaltningslova.
Klage må grunngjevast og sendast skriftleg til:
Fitjar kommune, postboks 83, 5418 Fitjar - eller på epost til fitjar@fitjar.kommune.no

Klagefrist: 19. juli 2024