Utval for plan og miljø gjorde i møte 13.12.2022 vedtak i PS 83/22 å legge Detaljregulering for Steinbrudd Levåg PlanID 4615_202101
på 1. gongs høyring og off. ettersyn, med heimel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.


Plandokumenta til høyringa:
Saksprotokoll 79 1 m.fl. Detaljregulering for steinbrudd Levåg - 1. gongs handsaming
Planomtale 01.11.2022
Føresegner 01.11.2022
Plankart 01.11.2022
ROS-analyse
Konsekvensutgreiing samlerapport. 28.10.2022
Merknader oppstart 01.11.2022
Merknadskjema, varsel om oppstart.01.11.2022
gjennomgang fråsegner etter varsel om oppstart
Skredfarevurdering 01.07.2022
Hydrologi 06.04.2022
Plan og profil veg.19.8.2022
Planprogram 19.08.2021

 

Perioden for offentleg ettersyn er sett frå 21.12.2022 til 01.02.2023.

Skriftlege merknader vert å senda til Fitjar kommune, Postboks 83, 5418 Fitjar, eller fitjar@fitjar.kommune.no

innan høyringsfristen: 01.02.2023.