Utval for oppvekst og omsorg fatta i møte 17.04.2024 vedtak om å legge utkast til “Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2024-2028” ut på høyring. Dette er ut i fra PS 14/24. 

Etter alkohollova § 1-7 d skal kommunane utarbeide ein alkoholpolitisk handlingsplan. I Fitjar kommune er denne samanstilt i ein rusmiddelpolitisk handlingsplan. Planen skal rullerast kvart fjerde år, for Fitjar kommune gjeld det vedtak seinast 30. september, året etter at nytt kommunestyret har tiltredd. Alle sals – og skjenkjebevillingar er og gjeldande til og med 30.09.24.

Rusmiddelproblem er oftast svært samansette, derfor må ein slik plan være både tverrfagleg og tverretatleg, og omfatta alle sidene av kommunen sitt rusmiddelarbeid. Dette inneber å ivareta alle typar førebyggande tiltak som bevillingspolitikken, folkehelsearbeidet, informasjonstiltaka og haldningsskapande arbeid, samt oppfølging, behandling og rehabilitering av rusmiddelmisbrukaren.

 

Du kan sende innspel på e-post til fitjar@fitjar.kommune.no , eller brev til postboks 83, 5418 Fitjar. 

Frist for å komme med høyringsinnspel er sett til 29.mai. 2024

Utkast til “Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2024-2028” finn du her.