Planstatus og føremål
I gjeldande kommuneplan er planområdet sett av til område der reguleringsplan forsett skal gjelda, reguleringsplan for Kråko (2003), med fritidsføremål. Det er utarbeida detaljreguleringsplan for område Skykkjeneset, der hovudføremål er fritidsføremål. Delar av reguleringsplan for Kråko samt detaljregulering for Skykkjeneset vil verta oppheva som del av planarbeidet, jf. plan- og bygningslova § 12-14.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidare detaljering og mindre justeringar av dei ulike delområda innanfor planområdet. Det er ikkje tenkt fortetting innanfor området, men ein gjennomgang av hytteplassering for betre tilpassing til landskap og terreng. Ein vil og sjå på utstrekninga av næringsområdet og bruk av regulert opplagsplass for båtar nord i området. Arbeidet vil oppdatere planverket til dagens standard for detaljreguleringsplanar.

Planområdet
Storleiken på planområdet er om lag 173 daa. Avgrensinga av planområdet er synt på vedlagt kartutsnitt

Planområdet er avgrensa med bakgrunn i tiltakshavar sin eigedom, samt behov for infrastruktur og heilskap i området.

Viktige utgreiingar
Det er vurdert konsekvensutgreiing etter KU-forskrifta, og kommunen har vurdert at planen ikkje fell inn under vilkår for slik utgreiing då planframlegget i hovudsak er i samsvar med overordna planar, og ikkje vil ha vesentlege verknader for miljø og samfunn, jf. KU-forskrifta §§ 8 og 10.

Sjølv om planen ikkje utløyser krav til konsekvensutgreiing krev pbl § 4-2 at verknadar av planframlegget vert vurdert. Særleg vil vurderingar knytt til naturmangfald, friluftsliv, strandsone, landskap/naboar, andre ålmenne interesser, samt samfunnsverknad/sosial infrastruktur leggast vekt på. Sjå planinitiativet og referat frå oppstartsmøtet for detaljar.

Saksdokument og merknader
Eventuelle synspunkt på planen skal sendast skriftleg:
                    innan høyringsfristen:     29. februar 2024
                    til postadresse:                 ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord 
                    eller e-post:                       poststord@abo-ark.no / hageberg@abo-ark.no  

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av merknader og innspel til kommunen – dette vil ABO Plan & Arkitektur Stord AS ivareta i samband med innsending av planframlegg.

Oppstartsmelding, planinitiativ og referat frå oppstartsmøte er også tilgjengeleg på ABO sine nettsider: https://abo-ark.no/aktuelt/#reguleringsplaner

Ein finn også dokumenta her:
Varsel om oppstart
Oversiktskart
Planavgrensing 26.09.23
Planinitaitiv
Prinsippsøknad
Referat frå oppstartsmøte
Saksprotokoll Oppstart av planarbeid - Detaljregulering Drageidpollen - PlanID 4615 202302

Vidare arbeid 
Etter at fristen for merknader er gått ut, vil ABO utarbeide eit planframlegg som inneheld planomtale, plankart og føresegner. Ferdig planforslag vil så verta sendt kommunen for handsaming. Etter 1. gangs politisk handsaming vert planframlegget sendt på ny høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Det vil også då vera moglegheit for å koma med merknadar til planframlegget før ny politisk handsaming av planforslaget.