Kva hukommelsesteamet kan tilby

 • Kartlegging og utgreiing i samarbeid med fastlege
 • Kartlegging av behov for hjelp
 • Rettleiing og råd til pårørande
 • Oppfølging av brukar og pårørande
 • Vidareformidle kontakt med hjelpeapparat

Kva kommunen kan tilby

 • Hukommelsesteam
 • Dagtilbod
 • Heimesjukepleie
 • Matombringing (middag) frå Fitjar bu-og behandlingssenter
 • Kortidsopphald
 • Langtidsopphald

Kvifor demensutredning?

 • Viktig for å utelukke andre demensliknande sjukdommar
 • Setje inn rett tiltak til rett tid
 • Leggje til rette heimesituasjonen for personen med demens og dei pårørande
 • Gjere vurdering av medisinar