Utval for plan og miljø vedtok i møte 15.06.2021 med heimel i plan- og bygningslova §§12-12 og 12-14 ei mindre endring av Detaljreguleringsplan for Hellandsjøen PlanID201303.

Reguleringsplan med PlanID201602 vert samstundes oppheva.

Dokument i saka finn du på lenkene under:

Sak PS 42/21 Utval for plan og miljø 15.06.21

Plankart, juni 2021

Føresegner, juni 2021