Fitjar kommunestyre stadfesta i møte 08.12.2021, sak PS 73/21, endring av deler av Reguleringsplan for Kalveid gnr/bnr 61/8, planID 4615_199702. Delen som er endra får ny
PlanID 4615_202002.  

Vedtaket er fatta med heimel i reglement for Utval for plan og miljø, og Plan og bygningslova §§ 12-12 og 12-14.

Dokument i saka finn du på lenkene under:
Sak PS 73/21
Planomtale
Reguleringsføresegner
Plankart