Utval for plan og miljø stadfesta i møte 07.12.2021, sak PS 94/21, reguleringsendring for Reguleringsplan i Koløyholmen PlanID200804.  Planendringa erstattar/opphevar den del av gjeldande plan med PlanID200804

Vedtaket er fatta med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-12 og 12-14, og reglement for utval for plan og miljø §2.

Dokument i saka finn du på lenkene under:

Sak PS 94/21
Føresegner
Reguleringskart