barnehage1

Fitjar kommunestyre vedtok i møte 4. mai 2022, sak PS 20/22,  med heimel i Plan- og bygningslova § 12.12 reguleringsplan for ny Barnehage i Rossneset - PlanID 201202.

Føremål:
Hovudsiktemålet med planen er å regulere areal for ny kommunal barnehage i Fitjar kommune.

Vedtekne plandokument:
Saksprotokoll  
Reguleringsføresenger
Reguleringskart
Planomtale

Du har rett til å klage
Vedtaket kan påklagast til Statsforvaltaren i Vestland etter §§ 1-9 og 12-12 i Plan- og bygningslova og § 28 i Forvaltningslova.

Klage må grunngjevast og sendast skriftleg til:

Fitjar kommune, pb. 83, 5418 Fitjar, eller på e-post til fitjar@fitjar.kommune.no

Klagefrist:  27. juni 2022

Eventuelle krav om erstatning eller straksinnløysing etter §§ 15-2 og 15-3 i Plan- og bygningslova må for ubygd eigedom vera framsett innan 3 år. For utbygd eigedom gjeld same fristen etter at bygga er fjerna.