Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Priser og gebyrer 2023

Næring

Helse og omsorg

Middags-levering/utkøyring

• Middag utan dessert vanleg porsjon kr 104,-.

• Middag med dessert vanleg porsjon kr 117,-.

• Middag utan dessert liten porsjon kr 78,-.

• Middag med dessert liten porsjon kr 93,-.

• Ekstra dessert / Suppe kr 16,-.

Matlevering til Havnahuset

• Ingredienser til å lage kvelds laurdagar. Pris: kr 47,- pr. person.

• Rømmegraut og spekemat på 17 mai, jonsok, jul/påske. Pris: kr 90,- pr. person.

• Ingrediensar til smørbrød i høgtider. Pris: 53 kr.

• Kaffimat laurdag/sundag/heilagdagar/bursdag. Pris: kr 27,- pr. person.

Tryggleiksalarm

• Leige Kr. Kr. 347 pr. månad.

Korrtidsopphald/Rehabiliteringsopphald

Døgnopphald i institusjon frå 01.01.2022 Kr. 180 pr. døgn.
Etter 60 døgn betaling som for langtidsopphald.

Langtidsopphald

 75% av grunnpensjon og 85% av andre inntekter.

Avlastingsopphald

Ingen eigenbetaling for opphald.

Dagtilbod for personar med demens og andre eldre (på FBB)

Kr. 200 pr. dag (inkludert middag)

Kommunal fysioterapeut

Eigendel på behandling hjå kommunal fysioterapeut.

Frå 01.01.2017 vart det vedteke i Stortinget å kunne ta eigenandel på

pasientbehandling også hjå kommunefysioterapeut. Eigendelane vil verta

fakturert til brukarane og kommunen sender melding til HELFO så desse vert registrerte på dykkar eigenandelskort 2.

Praktisk bistand (heimehjelp)

Minstepensjonistar betalar i samsvar med forskriftene, f.t. kr. 215,- per mnd.,

uansett timetal.


Brukarar med nettoinntekt over 2G betalar etter abonnement.

Timeprisen er fastsett til kr. 479 på alle abonnement. Ingen tenester skal kosta

over kr. 479,- per time. Tidsforbruket vert runda opp til næraste halve time.
 

Satsane vert rekna ut på grunnlag av husstandens samla skattbare nettoinntekt

før særfrådrag. Dette betyr at sjølv om det berre er ein person i husstanden som

mottek hjelp, vil inntekta til ei evt. ektefelle eller sambuar verta lagt til brukaren

si inntekt. Inntekt til barn under 18 år skal også reknast med, dersom det er

barnet som mottek hjelpa.

Inntektsnivå

Sats 2022

Nettoinntekt under 2 G

Kr 215 pr. mnd.

Nettoinntekt 2 - 3 G

Abonnement kr 1 916,-/mnd

Nettoinntekt 3 - 4 G

Abonnement kr 2 874,-/mnd

Nettoinntekt 4 - 5 G

Abonnement kr 3 832,-/mnd

Nettoinntekt over 5 G

Abonnement kr 4 790,-/mnd

SFO

Ordinær SFO

T.o.m. 10 timar pr. veke: kr 1.697,- pr. md.
T.o.m. 12 timar pr. veke: kr 1.946,- pr. md.   
T.o.m. 14 timar pr. veke: kr 2.169,- pr. md.   
T.o.m. 16 timar pr. veke: kr 2.362,- pr. md.  
T.o.m. 18 timar pr. veke: kr 2.656,- pr. md.  
T.o.m. 20 timar pr. veke: kr 2.952,- pr. md.  
Over 20 timar pr. veke:   kr 3.248,- pr. md.  

Det vert kravd betaling for 11 månader, halv sats for august og juni. Fitjar kommunestyre kan innføra gebyr på papirfaktura.

Kjøp av plass på SFO einskilddagar

Frå 1. januar 2023 vert dagsprisen for å nytta SFO på einskilddagar kr 370,-.

Det vert ikkje gitt tilbod om utvida SFO-tilbod i periodane skuleårslutt til 1. juli og frå 1. august til skuleårstart.

Redusert foreldrebetaling

Det er vedteke endringar i forskrift til opplæringslova om moderasjonsordningar i SFO jf. Forskrift om foreldrebetaling

  1. Redusert foreldrebetaling for familiar med låg inntekt. Gjeld elevar med plass i SFO i 1. og 2. trinn. Grunnlaget for å søkja om redusert foreldrebetaling er at foreldrebetalinga for eit hushald, ikkje skal overstige meir enn maksimalt seks prosent av familien si samla inntekt. Betaling for eventuell kost kan koma i tillegg.
  2. Gratis SFO-tilbod for barn med særskilde behov i 5. -7. trinn. Betaling for eventuell kost kan koma i tillegg.

Barnehage

Foreldrebetaling

  • Ein barnehageplass kostar 3.000 kroner per månad, gjeldande frå 01.01.2023. 
  • Du betalar frå den månaden barnet startar i barnehagen. 
  • Familiar med fleire barn i barnehage betalar mindre. 
  • ​Familiar som tente mindre enn 615 590 kroner (sats per 01.08.23)  førre år har rett på lågare betaling. 

Søskenmoderasjon

Foreldre som har barn i barnehagane i Fitjar får moderasjon etter følgjande relgar:

  • 30 % moderasjon for barn nr.2
  • for barn nr.3 og øvrige vert det gratis barnehage frå hausten 2023. 

Barnehagen ordnar søskenmoderasjon, ein treng ikkje søkje om dette. 

Les meir om moderasjonsordningar på UDIR sine heimesider.

Redusert foreldretaling

Det er to ordningar for å søkje moderasjon i foreldrebetaling:

Ordning 1 - grunnlag for søkje om redusert foreldrebetaling

Ingen familiar skal betala meir enn seks prosent av inntekta si for ein barnehageplass. Familiar med inntekt under 615 590,- (per 01.08.2023) vil såleis betala mindre enn makspris på kr. 3 000,-. F

Betalinga skal reknast ut frå hushaldet si samla skattepliktige kapital- og personinntekt. 

Ordning 2 - Gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringar for familiar med låg betalingsevne

Alle 2,3,4 og 5 åringar og barn med utsett skulestart, som bur i hushald med låg inntekt har rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage pr. veke. Inntektsgrensa per 2023 er sett til kr. 615 590,-. 

Felles for ordningane gjeld:

Hushald: einsleg, ektefeller, registrerte partnarar og sambuarar

Som sambuar reknar ein to ugifte personar over 18 år som bur saman, og som har budd saman i eit ekteskapsliknande tilhøve i minst 12 av dei 18 siste månadane, eller har felles barn. Bur eit barn fast hos begge foreldra, skal foreldrebetalinga reknast ut frå inntekta i hushaldet der barnet er folkeregistrert. 

Søknadsskjema finn du under fanen skjema.

Barn og familie

Kultur og fritid

Bygg og eigedom

Renovasjon og slam

Vatn og avløp