Etter eit stort utbrot av fugleinfluensa i Skottland og andre delar av Nordsjøen bør alle vere oppmerksame på dette, som særleg har ramma sjøfuglane havsule, storjo og splitterne, men og andre artar, som terne, måker og lomvi.
Desse fuglane må ikkje handterast av publikum. Dersom du finner slike fugler, kontakt Mattilsynet