Eit planprogram skal avklara kva planarbeidet skal handle om og korleis det skal gjennomførast.  Framlegg til planprogram beskriv mellom anna kva tema som er viktige ved denne rulleringa, opplegg for medverknad og framdrift for arbeidet.

Planprogram
Saksprotokoll PS 43/23: Rullering av kommuneplanen sin arealdel - framlegg til Planprogram på høyring

 

Eventuelle merknader og innspel kan sendast til fitjar@fitjar.kommune.no eller Fitjar Kommune, Postboks 83, 5418 Fitjar innan 12.09.2023.