I møte 19.04.23 gjorde utval for oppvekst og omsorg slikt vedtak: 

  1. Plan for det heilskaplege førebyggjande arbeidet i Fitjar kommune for barn og unge vert lagt ut på offentleg høyring med høyringsfrist 19.05.23
  2. Innspela frå råd for funksjonshemma og utdanningsforbundet vert å ta med i det vidare arbeidet med oppvekstreforma.

PS 12/23 - Oppvekstreforma - plan for det heilskaplege førebyggjande arbeidet i Fitjar kommune for barn og unge

Overordna plan - oppvekstreforma Fitjar kommune

Høyringsfrist er sett til 19.05.23.

Innspel vert å senda til

fitjar@fitjar.kommune.no eller

Fitjar kommune

Postboks 83

5418 FITJAR