Med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-11 og 12-14, og reglement for utval for plan og miljø § 2, vedtok utval for plan og miljø i møte 13.09.2022 i sak PS 47/22 å legge oppstart reguleringsendring Årskog industriområde ut på høyring.

Høyringsfrist 1. desember 2022.

Saksdokument er å finna på lenkene under

Møtebok sak PS 47/22 

Referat oppstartsmøte

Mindre reguleringsendring, detaljregulering for Årskog industriområde

Plankart

Føresegner

Eventuelle merknader til planen vert å sende fitjar@fitjar.kommune.no eller Fitjar kommune. Pb. 83, 5418 Fitjar innan høyringsfristen.