A
Adopsjon frå utlandet
Avlastingsopphald på sjukeheim
Aktivitetshjelpemiddel til personar over 26 år
Akutt hjelp døgnopphald
Avlasting barn og unge
Allemannsretten

B
Barnehage (ordinær) – godkjenning av verksemd
Bustad og fritidsbustad – bygging
Byggavfall – kjeldesortering
BU-midlar til investering og utvikling i landbruket
Barnehageplass
Bustøtte
Bustadtilskot
Bustadhygiene - rettleiing om inneluft og inneklima
Bruksendring
BPA- Brukarstyrt personleg assistanse
Besøksheim - å vere besøksheim
Barneverntenesta – hjelpetiltak i heimen

D
Dagtilbod
Dagmamma – godkjenning av verksemd
Driveplikt

E
Eigarseksjonering
Eigedomsskatt – utsetjing, nedsetjing eller ettergiving
Ergoterapi
Etablerarprøva

F
Fysioterapi
Feste av kommunal tomt – innløysing
Fyrverkeri – sal og oppbevaring
Fylling og planering av terreng
Frisklivssentral
Fosterheim – å vere fosterheim
Forliksråd
Førehandskonferanse
Folkebibliotek
Fråvær på vitnemålet i grunnskolen
Fastlege
Fellingsløyve (hjortevilt)
Følgjekort for person med nedsett funksjonsevne
Fasadeendring
Farleg avfall
Familievernkontor
Familiebarnehage – etablering
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

G
Grunnskoleopplæring for vaksne
Gravlegat for stell av gravstad
Graveløyve og varsling om arbeid på kommunal veg eller grunn
Gravlegging og kremasjon (gravferd)
Godkjenning/melding av tatoverings-, holtakings-, frisør- og hudpleieverksemd

H
Helsestasjon (0-5 år)
Heimesjukepleie
Helsetilbod til flyktningar, asylsøkjarar og familiegjenforeinte
Helsestasjon for ungdom
Heimehjelp
Habilitering og rehabilitering

I
Individuell plan og koordinator
Innbyggarforslag
Innsynsrett – offentlege dokument
Innsynsrett – personopplysningar
Introduksjonsprogram for nyleg kommen utlending

J
Jegerprøve og opplæringsjakt

K
KRLE-undervisning – høve til delvis fritak
Kulturmidlar
Kvalifisering til arbeid (kvalifiseringsprogrammet)
Kunnskapsprøva
Konsesjon og buplikt – landbrukseigedom
Krisesenter
Kommunal bustad
Karakterar – klage
Kommunal vigsel

L
Løyve for skjenking av alkohol i ope arrangement (enkelt, bestemt høve)
Løyve for sal av alkoholhaldig drikke (salgløyve)
Leksehjelp - grunnskolen
Leirskoleopphald
Legevakt
Løyve for skjenking av alkohol i lukka selskap (ambulerande)
Landbruksveg – bygging
Løyve for servering av mat og drikke (serveringsløyve)
Løyve for skjenking av alkohol (skjenkeløyve)
Landbrukseigedom – deling eller endring

M
Mindre tiltak utan søknadsplikt
Musikk og kulturskule
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Mindre tiltak med søknadsplikt (utan ansvarsrett)
Midlertidig bustadtilbod (nødbustad)
Melding til barneverntenesta (uromelding)
Matombringing

N
Nabovarsel

O
Oppmålingsforretning
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for framandspråklege
Oppdeling av grunneigedom (ny matrikkeleining)
Omsorgsstønad
Omsorgsovertaking av barn/ungdom
Oskespreiing
Omsorgsbustad

P
Parkeringsløyve for forflyttingshemma
Permisjon frå grunnskolen
PP-tenesta (pedagogisk psykologisk teneste)
Privat avkøyring frå offentleg veg
Psykiske helsetenester

R
Rustiltak
Renovasjon
Radon – måling og tiltak
Reguleringsplan – detaljregulering

S
Samvær med barn under offentleg omsorg
Startlån bustad
Skilt og reklame langs kommunal veg
Samarbeid mellom heim og skole
Sjukeheim – korttidsopphald
Svangerskapsomsorg
Støtteperson/støttekontakt
Sjukeheim – langtidsopphald
Spelemidlar til idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg
Spesialundervisning for vaksne (grunnskole og grunnleggande ferdigheiter)
Skolestart
Skuleskyss
Skulehelseteneste
Spesialundervisning i grunnskolen
Skolefritidsordning (SFO)

T
Tryggleiksalarm
Tidlegare skolestart (framskoten)
Tolketeneste for framandspråklege
Tilrettelagt transport (TT-kort)
Tekniske hjelpemiddel ved redusert funksjonsevne – utlån

U
Utsleppsløyve for hus, hytter og mindre verksemder
Utsett skolestart

V
Vaksinar
Vald (jaktområde) – godkjenning
Vatn og avløp - tilkopling
Vassforsyning og drikkevatn
Verje – treng du verje?
Verksemder med meldeplikt (miljøretta helsevern)

Ø
Økonomisk rådgiving
Økonomisk sosialhjelp