Visjon

Me gir barna ein kvardag prega av trivsel, vennskap og leik. 

Overordna mål:

  • barn som viser respekt for seg sjøl og andre
  • gode minner om glede, trivsel og humor
  • robuste barn som taklar motstand, og kan stå opp for seg sjølv

Satsingsområde

  • Pedagogisk plattform:  Som pedagogisk plattform vektlegg me basiskompetansen. Basiskompetanse er uttrykk for det barna har tileigna seg av grunnleggjande kompetanse for livet sitt. Sentralt i småbarnsalderen står utviklinga av kommunikasjonsevne i vid tyding og av sosial kompetanse , det vil sei evna til å kunne gå inn i leik og samspel med andre barn på ein positiv måte. Me snakkar då om utvikling av identitet og kompetanse som ein har behov for i dagleglivet saman med andre barn og med vaksne både i barnehagen og heime. 
  • Vurderingsområder: 
    • Trygge barn i eigne kjensler
    • Garden og matproduksjon

Vedtekter og årsplan

Vedtekter til barnehagen finn du her. 

Årsplanen til barnehagen finn du her.

Barnehageruta finn du her.