Selevik skule er ein fådelt skule med elevar frå 1.- 7. trinn. Skulen er lokalisert i Dåfjorden.

På Selevik skule er me opptatt av at elevane har eit skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring (Opplæringslova §9A). Dette oppnår me best gjennom godt samarbeid mellom heim- skule.

Skulen vil jobba medvite for å auka mengde fysisk aktivitet i skuledagen. Me har idag minimum 30 minutt dagleg lærarstyrt aktivitet for alle elevane der me har fagleg innhald i øktene. Døme mattebingo, adjektivstafett m.m. 

Les meir om Selevik skule på skulen si heimeside her

 

Innskriving i mars ved skulestart til hausten.