Plandokumenta er å finna på lenkene under:

Saksprotokoll PS 43/24 - Utval for Plan og Miljø, Sommarfullmakt

Plankart

Føresegner for PlanID 201206 - FMV

Miljøteknisk sedimentundersøkelse ved FMV

Planomtale vedrørande mindre endringar FMV

 


 

Vedtaket kan påklagast etter føresegnene i forvaltningslova kapittel VI. 

Eventuell klage må grunngjevast og sendast skritleg til:

Fitjar kommune, postboks 83, 5418 Fitjar eller på e-post: fitjar@fitjar.kommune.no

Klagefrist: 23. juli 2024.