Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Detaljregulering Port Steingardseid PlanID202104 - 2. gongs handsaming

Kommunestyret i Fitjar fatta slikt vedtak i møte 15.03.2023:

Fitjar kommunestyre stadfestar Detaljregulering for Port Steingardseid del av gnr/bnr 61/348 m.fl. planID 4615_202104 med plankart revidert 03.01.23, føresegner revidert 16.02.23 og planomtale med ROS-analyse revidert 22.02.2023 vert godkjent.

Denne detaljreguleringa erstattar/opphevar fylgjande reguleringsplanar:

Port Steingardseid, med PlanID 4615_201104 (heile planen)

Kråko, med PlanID 4615_200304 (del av planen) og følgjande delplanar:

Delplan nr 6 Streingardsneset (deler av planen)

Delplan nr 10 Høgakråko (heile planen)

Vedtaket er fatta med heimel i plan og bygningslova § 12-12.

Investeringsmidlar til tiltak i utmarksbeite - 2023

Søknadsfrist er 1. april 2023 - Landbrukskontoret i kommunen handsamar søknaden


Formålet med tilskotet er å legge til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområda.

Tilskot blir gjeven til beitelag og andre former for organisert samarbeid der ein driv næringsmessig beitedrift. Næringsmessig beitedrift vil normalt innebære at dyra går minst 5 uker på utmarksbeite og at meir enn halvparten av medlemmene i lag eller forening har rett til produksjonstilskot.

Tilskot kan og gjevast til enkeltføretak som har rett til produksjonstilskot, der det grunna naturgjevne eller driftsmessige forhold ikkje ligg til rette for samarbeid. 

TILTAKSSTRATEGIAR for tilskot til tiltak i beiteområde  Stord og Fitjar 2020-2023