Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar

Kunngjering av Detaljregulering for steinbrot Levåg Gnr/Bnr 79/1, 79/18 og 80/1 - PlanID_202101

Fitjar kommunestyre vedtok i møte 24. april 2024, sak PS 24/24, Detaljregulering for steinbrot i Levåg, gbnr. 79/1, 79/18 og 80/1, planid. 4615-202101, jf. pbl § 12-12. Planen vert vedteken med atterhald om at Statsforvaltaren i Vestland og Statens vegvesen trekkjer sine motsegner.

Fitjar kommune mottok 15.05.2024 brev frå Statens Vegvesen og Statsforvaltaren i Vestland om at motsegner er trekt.

Plankart

Tilskottsordning for innsamling og registrering av stadnamn

Språkrådet forvaltar ei tilskottsordning for innsamling og registrering av 
stadnamn. Midlane er avsette i statsbudsjettet, og i år er det 1 540 000 kroner som skal fordelast på ulike stadnamnprosjekt. 

travel-2650303_640

Feil ved fakturert eigedomsskatt

Eigedomar med årleg eigedomsskatt på mindre enn kr 300 skal ikkje fakturerast for eigedomskatt, men det er diverre skjedd ein feil, slik at nokre slike eigedomar er fakturert for eigedomsskatt likevel. Desse vil bli kreditert rett over påske. 

Rådhuset