Statsforvaltaren i Vestland har no trukke sine motsegner.

Plandokumenta er å finna på lenkene under:
Saksprotokoll sak PS 66/24 Fitjar kommunestyre
Plankart
Føresegner
Planomtale
Svar om motsegn frå Statsforvaltaren, 26.06.2024
 

Vedtaket kan påklagast til Statsforvaltaren i Vestland etter §§ 1-9 og 12-12 i Plan- og bygningslova, og § 28 i Forvaltningslova.
Klage må grunngjevast og sendast skriftleg til:
Fitjar kommune, postboks 83, 5418 Fitjar - eller på epost til fitjar@fitjar.kommune.no

Klagefrist: 19. juli 2024