Fitjar kommune har ansvar for kommunale vegar.  Statens vegvesen har ansvar for fylkesvegar. Kven som eiger vegen finner du her.

Det er viktig at huseigar er merksam på reglane som gjeld trafikksikring og frisiktsoner. Her kan du sjekke reglene som gjelder klipp av hekker og busker langs veger.

Fitjar kommune har ansvar for brøyting av kommunale veier, fortau og gang/sykkelveger. Det skal brøytes når det er behov.  Hovedveger i boligfelter, øvrige hovedveger og skoleveger prioriteres før mindre trafikkerte veier, når det er nødvendig å foreta prioritering. Det samme gjelder sandstrøing. Her prioriteres kurver og stigninger.

Huseigere som eig grunn eller bygning som grenser til offentleg stad, har plikt til å rydde fortauet for snø og is, og strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.