Målet med tilskotsordninga er å leggje til rette for at alle barn og unge skal ha mogelegheit til meistring og samfunnsdeltaking

Tilskotsordninga skal bidra til utvikling av opne møteplassar, deltaking på ferie- og fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp.

Målgruppa er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunnar står i fare for å ende i utanforskap. Aktivitetstypane «los/ungdomslos» og «opne møteplassar» har ein meir avgrensa målgruppe: Målgruppa for desse to aktivitetstypane er barn og unge mellom 10 og 24 år. 

Utanforskap handlar om å stå utanfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  Risikofaktorar for utanforskap kan vere:     

 • Å vekse opp i familiar med låginntekt   
 • Manglande sosialt nettverk  
 • Manglande tilknyting til skule/arbeid   
 • Manglande deltaking i fritidsaktivitetar  

Risikofaktorar kan vere overlappende eller forsterke kvarandre.

Aktivitetstypar det kan søkjast tilskot til (sjå forskrift og rettleiar for informasjon om dei ulike aktivitetstypane): 

 • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet 
 • Jobbtilbod og rettleiing 
 • Utstyrssentral
 • Lokal fritidskasse
 • Kultur- og aktivitetskort 
 • Aktivitetsguide 
 • Los/ungdomslos 
 • Open møteplass 
 • Utprøving av arbeidsmodellar 
 • Koordinering av lokalt arbeid for å inkludere målgruppa 
 • Annan lokal aktivitet 
 • Sentralledd frivillige organisasjonar – aktivitet i minst fem kommunar

Søknadsfrist er 18.november 2022.

Les meir om tilskotsordninga på Bufdir si nettside

Spørsmål til tilskotsordninga kan rettast til kommunen sin kontaktperson på tilskotsordninga, Mone Nilsen, epost: moni@fitjar.kommune.no tlf. 97089598.