Linjeproff AS vil starta arbeidet i løpet av Mai (veke 18) og halde på fram til november 2024.

På grunn av arbeidets art, vil Linjeproff AS være avhengig av å nytte seg av motorkøyretøy for nødvendig transport av utstyr og mannskap. Transporten vil skje langs eksisterande stolpe/trasear/
og frå/til offentleg veg, og dei vil med dette også varsle om bruk av ATV og beltegåande køyretøy langs eksisterande tele/el-linjer i kommunen, med heimel i motorferdselslova § 4 første ledd bokstav b. 

Linjeproff AS ber om å få opplyst om det er område som det frå deira side, må treffast spesielle tiltak i forbindelse miljø/naturvern. Dei vil selvfølgeleg bestrebe seg på å ivareta natur/fauna på best mogleg måte, og ønsker seg et godt samarbeid med både kommunen og private grunneigarar som måtte bli berørt.

Henvendingar i samband med varsel, bes retta på e-post: sanering@linjeproff.no eller telefon:

• Contract & Communication Manager Jørn-Bjarne Johansen 905 81 929 

• Project support Ronny Østli 909 97 114.