Vegetasjon kan svært lett ta fyr og store område kan bli berørt.

Det vert frårådd å bruka eld. 

Det er no lokalt stor skog-, gras- og lyngbrannfare inntil det kjem tilstrekkeleg nedbør.

Finn meir informasjon her.