I år set vi mobilisering over tid på dagsorden. I LivOGLyst-prosjekt er alle menneske viktige ressursar i sine lokalsamfunn. Brei mobilisering av innbyggjarar, lag, foreiningar og næringsliv er ein premiss for eit vellukka og inkluderande LivOGLyst-prosjekt.

Lenke til påmelding:

LivOGLyst-konferansen i Bergen, 20. september kl. 09.30 – 15.00

LivOGLyst-konferansen på Skei i Jølster, 22. september kl. 09.30 – 15.00

 

Om LivOGLyst-programmet

LivOGLyst er eit program for lokalsamfunnsutvikling der lag og foreiningar kan søkje om å få støtte til å utvikle sine lokalsamfunn.

Programmet er eit samarbeid mellom den regionale partnarskapen Innovasjon Noreg, Statsforvaltaren i Vestland og Vestland fylkeskommune og har vore aktivt i Hordaland sidan 2008. I 2020 vart det utvida som ei satsing for Vestland fylke. Målet med programmet er å leggje til rette for bulyst, grunnlag for næringsutvikling og attraktive lokalsamfunn.

 

Søknadsfrist for LivOGLyst-deltaking er 25. oktober 2022. Les meir om programmet på www.vlfk.no/livoglyst og ta gjerne kontakt med underteikna for ytterlegare informasjon.

 

Venleg helsing

 

for LivOGLyst-arbeidsgruppa,
Ingeborg Sofie Sætrevik