Sviing av lyng er ein naudsynt del av skjøtsel av kystlyngbeite og skal utførast mellom 15. september og 15. april.

Det er knytt risiko til brenning og det krevs difor at ein person er ansvarleg for tiltaket. Ansvarleg har ansvar for at brenninga er godt planlagt.
-   Kva areal som skal brennast.
-   Kor starte og slokke elden.
-   Sørgje for nok mannskap med rett utstyr.
-   Ansvar for at brannflata er sløkt (ikkje røyk) før mørkets frambrot.
 

Søknad/avklaring med brannvesenet, er ein del av naudsynt planlegging.

Søknadsskjema finn du her. Utfylt skjema med aktuelle vedlegg sender du til fitjar@fitjar.kommune.no i god tid (3 veker) før planlagt gjennomføring av sviing. Dersom véret tilseier at planlagt lyngbrenning ikkje kan gjennomførast, til dømes mykje vind/tørke, må du melde frå om ny dato.

Ta kontakt med vakthavande utrykkingsleiar i Fitjar brann og redning på tlf 917 66 066 to dagar før planlagt sviing, samt den aktuelle dagen og meld frå.
 

I tillegg skal det sendast info til Sør-Vest branndistrikt om utendørs brenning. I merknadsfeltet skal du skrive at det gjeld brenning av kystlynghei. Skjema finn du link til her:

https://www.rogbr.no/meldinger/melding-om-bruk-av-ild-utend%c3%b8rs

 

NB! God kommunikasjon med brannvesenet er viktig.

Lyngbrenning/beitesviing skal gjennomførast på ein forsvarleg måte, og i samsvar med skjøtselsråd fastsett av Statsforvaltaren:

https://www.fylkesmannen.no/nn/vestland/landbruk-og-mat/skjult-side---landbruk/tilskot-til-brenning-av-kystlynghei--gjeld-brenning-av-kystlynghei-som-vert-vinterbeita-og-som-er-registrert-i-naturbase/

 

Kartlegging av risiko ved sviing av kystlynghei i Fitjarøyane