Kven kan søkje om innsats frå teamet?

Førebyggjande tiltaksteam skal bistå barn og familiar som strevar over tid og det går ut over daglege og fritids aktivitetar. 

Døme på utfordringar i barns liv som kan vere relevante 

  • Angst åtferd 
  • Reguleringsvanskar som har føregått over tid 
  • Skulevegring 
  • Barn med funksjonsfall

Kva innsats kan teamet tilby?

Tilbodet er retta mot familiar som har uro knytt til psykisk helse og utfordringar i relasjonar mellom barn og føresette/andre vaksne. 

Tilbodet kan omfatte for eksempel rettleiing til føresette eller støtte samtalar.