Under behandlinga av budsjettet for 2022 gjorde Fitjar kommunestyre slikt vedtak om endring i fritak i samsvar med eigedomsskattelova § 7 b bygning av historisk verdi:

«I samsvar med eigedomsskattelova §7b er bygning av historisk verdi – definert som bygning registrert i Kulturminneplanen kategori A, B og C – . For desse bygningane kan det søkjast om årleg fritak for eigedomsskatten dersom statusen i kulturminneplanen set særlege avgrensingar for bygningen. Tidlegare gjevne fritak vert oppheva.»

Formannskapet handsamar sak om kriterium og prosess i møtet 16. mars.