Hopp til innhold Hopp til søk

Reduserte opningstider i sommar - trykk her for informasjon

Turistinformasjon

Kamera
nyhende høyringar / kunngjeringar

Manntal - offentleg ettersyn

Oppretta: 20.07.2015 – Sist oppdatert 21.07.2015

Manntalet for Fitar kommune i samband med Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 ligg ute til offentleg ettersyn i kundetorget på Fitjar rådhus og på biblioteket.

Les meir

Oppstart av reguleringsplan gnr. 65/105

Oppretta: 06.07.2015 – Sist oppdatert 07.07.2015

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av detaljregulering på gnr/bnr. 65/105, «Gartneritomta» i Fitjar kommune.  Fitjar kommune er forslagsstillarar, og Akvat...

Les meir

Reguleringsplan Hellandssjøen, 2 gongs ettersyn.

Oppretta: 29.06.2015 – Sist oppdatert 01.07.2015

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12.10 vedtok Utval for plan og miljø i møte 25.06.2015, sak PS 64/15, å leggje plan for Hellandsfjorden, gnr. 49/274 m/fl. ut til 2. gongs ettentleg ettersyn i ...

Les meir

Oppstart av detaljregulering Fitjar sentrum, kryss FV 545

Oppretta: 01.07.2015 – Sist oppdatert 01.07.2015

Arealet er del av reguleringsplan for Fitjar sentrum og synt som park, torg og samferdselsareal.  Planområdet omfattar også noko bustadareal.  Føremål med planen er å leggja tilrette for utbetring ...

Les meir

Ferieavvikling ved Helsestasjonen

Oppretta: 29.06.2015 – Sist oppdatert 29.06.2015

I sommar vil det bli noko nedsatt bemanning ved helsestasjonen grunna ferieavvikling og at leiande helsesøster skal i morspermisjon.   

Les meir

Nye byggjereglar frå 1. juli

Oppretta: 29.06.2015 – Sist oppdatert 29.06.2015

Frå 1. juli vert byggjereglane forenkla. Kan du byggje utan å søkje?  

Les meir

Reduserte opningstider i sommar

Oppretta: 29.06.2015 – Sist oppdatert 01.07.2015

Det er reduserte opningstider for kommunale tenester i sommarferieperioden.  

Les meir

Nytt høgdereferansesystem

Oppretta: 25.06.2015 – Sist oppdatert 01.07.2015

Frå 3. juli blir høgdegrunnlaget endra til NN2000. Kva inneber dette for deg?  

Les meir

Gå til alle nyhende

Oppstart av reguleringsplan gnr. 65/105

Oppretta: 06.07.2015 – Sist oppdatert 07.07.2015

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av detaljregulering på gnr/bnr. 65/105, «Gartneritomta» i Fitjar kommune.  Fitjar kommune er forslagsstillarar, og Akvat...

Les meir

Oppstart av detaljregulering Fitjar sentrum, kryss FV 545

Oppretta: 01.07.2015 – Sist oppdatert 01.07.2015

Arealet er del av reguleringsplan for Fitjar sentrum og synt som park, torg og samferdselsareal.  Planområdet omfattar også noko bustadareal.  Føremål med planen er å leggja tilrette for utbetring ...

Les meir

Reguleringsplan Hellandssjøen, 2 gongs ettersyn.

Oppretta: 29.06.2015 – Sist oppdatert 01.07.2015

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12.10 vedtok Utval for plan og miljø i møte 25.06.2015, sak PS 64/15, å leggje plan for Hellandsfjorden, gnr. 49/274 m/fl. ut til 2. gongs ettentleg ettersyn i ...

Les meir

Tidlegrøysting - kommunestyre- og fylkestingsval

Tidlegrøysting - kommunestyre- og fylkestingsval

Oppretta: 25.06.2015 – Sist oppdatert 25.06.2015

Du kan røysta frå 1. juli 2015 dersom du ikkje har høve til å røysta innafor den ordinære perioden for førehandsstemming, og heller ikkje på valdagen.  

Les meir

Offentleg ettersyn - søknad om auka biomasse på lok 16755 Hageberg

Oppretta: 19.06.2015 – Sist oppdatert 22.06.2015

Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS søkjer om løyve til auka biomasse på lokalitet 16755 Hageberg. Søknaden gjeld ei auke i biomasse på 1560 tonn til makismalt tillat biomasse på 4680 tonn på lokal...

Les meir

Interkommunal Strandsoneplan

Oppretta: 19.06.2015 – Sist oppdatert 19.06.2015

Høyring av forslag til fellesrapport Forslag til fellesrapport for Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland og Fusa vert med dette lagt ut på offentleg høyring. Høyringsfrist er sett til 1. o...

Les meir

Kulturminneplan for Fitjar kommune - offentleg høyring

Kulturminneplan for Fitjar kommune - offentleg høyring

Oppretta: 17.06.2015 – Sist oppdatert 23.06.2015

Høyringsutkast for kulturminneplan 2015-2025 Fitjar kommune finn du her Samla oversikt over registrerte kulturminne med verdivurdering finn du her  Sjå bilete av registrerte objekt på Flickr. (Ha...

Les meir

Byggje- og delingsforbod Hellandsfjorden

Oppretta: 20.05.2015 – Sist oppdatert 21.05.2015

Fitjar kommune v/ Utval for plan og miljø vedtok i sak 43/15 den 19.05.2015 mellombels byggjeforbod for planområde Hellandsfjorden gnr. 49 bnr. 274 m/fl. med umiddelbar verknad.Forbodet gjeld til n...

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss