Med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 vedtok Utval for plan og miljø, i møte 21.06.22 sak PS 41/22, å legge Reguleringsendring for Port Steingardseid  PlanID 202104 ut til 1. gongs offentleg ettersyn. 

Planen ligg ute til offentleg ettersyn fram til 8. august 2022.

Plandokumenta finn du på lenkene under:

Sak PS 41/22
Planomtale
Føresegner
Plankart

Eventuelle merknader vert å senda Fitjar kommune, Pb. 83, 5418 Fitjar, envt. e-post til fitjar@fitjar.kommune.no innan høyringsfristen.