Det er berre høve til å koma med merknader for dei delene av planen som er endra etter 2. gongs vedtak.  Høyringsfrist er 3 veker.

Vedtaket er fatta med heimel i plan og bygningslova § 12-12.

Eventuelle merknader kan sendast til Fitjar kommune, Postboks 83, 5418 Fitjar, eller på e-post til fitjar@fitjar.kommune.no innan 6. juni 2023.


Saksdokumenta er å finna her:

Møtebok sak PS 34/23 - Fitjar sentrum, områderegulering PlanID201901 - 3. gongs handsaming, begrensa høyring
Gjennomgong av motsegner frå Statsforvaltaren og NVE
Plankart
Planomtale
Reguleringsføresegner, mai 2023
Gjennomgang fråsegner 2. gongs høyring
Statsforvaltaren i Vestland: Mekling, områderegulering Fitjar sentrum
Konsekvensutredning for naturmangfold, elvemunning Fitjarelva
Rådgivende biologer - Notat utfylling i sjø
Multiconsult - Notat flaumvollar


Innkomne merknader:
1 - Sunnhordland museum
2 - Todlak AS
3 - Ingebrigt S. Sørfonn
4 - Varehuset Rydland
5 - NVE, motsegn 
6 - Johannes Nesse og Geirmund Engevik
7 - Fitjar sogelag
8 - Thea Træet AS og Aarskog elektro AS
9 - Harald Breivik
10 - Statens vegvesen
11 - Vestland fylkeskommune
12 - Christian Fitjar Dahl
13 - Engevik & Tislevoll AS
14 - Jo Kjetil Strand, Høgre
15 - Øystein T. Meidell Dahle
16 - adv. Responsa for Margit M. Madsen
17 - Larsen Eigedom AS
18 - Sameige Fitjarsjøen 24
19 - Statsforvaltaren i Vestland, samordna uttale med motsegn