I samsvar med plan- pg bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av endringa av detaljregulering for del av gnr. 61 bnr. 8 m/fl - Kalveid PlanID 200202 i Fitjar kommune.

Oppstartsbrevet finn du her

Plankartet finn du her

Referat frå oppstartsmøte finn du her

Merknader til planen vert å sendea til ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 STord eller på e-post til poststord@abo-ark.no eller hageberg@abo-ark.no innan høyringsfristen som er 14. august 2020.